Văn bản pháp luật


Quyết định 1259/QĐ-TTg

Nội dung toàn văn Quyết định 1259/QĐ-TTg 2022 biên chế công chức cơ quan tổ chức hành chính thuộc Chính phủ
Ngày ban hành: 18/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công điện 964/CĐ-TTg

Nội dung toàn văn Công điện 964/CĐ-TTg 2022 tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung bộ
Ngày ban hành: 17/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quyết định 3513/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 3513/QĐ-UBND 2022 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất Bỉm Sơn Thanh Hóa
Ngày ban hành: 17/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Chỉ thị 19/CT-TTg

Nội dung toàn văn Chỉ thị 19/CT-TTg 2022 đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công thực hiện Chương trình quốc gia
Ngày ban hành: 17/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quyết định 1255/QĐ-TTg

Nội dung toàn văn Quyết định 1255/QĐ-TTg 2022 chấp thuận chủ trương đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Thạnh
Ngày ban hành: 17/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công điện 10/CĐ-BKHĐT

Nội dung toàn văn Công điện 10/CĐ-BKHĐT 2022 hoàn thiện thủ tục đầu tư phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
Ngày ban hành: 17/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quyết định 638/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 638/QĐ-UBND 2022 Kế hoạch quan trắc giám sát môi trường nuôi trồng thủy sản Gia Lai
Ngày ban hành: 15/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quyết định 1639/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1639/QĐ-UBND 2022 thủ tục hành chính Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp Lạng Sơn
Ngày ban hành: 15/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quyết định 1026/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1026/QĐ-UBND 2022 Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh Bắc Giang
Ngày ban hành: 15/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quyết định 50/2022/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 50/2022/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn Thanh Hóa
Ngày ban hành: 14/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Thông báo 441/TB-BGTVT

Nội dung toàn văn Thông báo 441/TB-BGTVT 2022 kết luận cuộc họp rà soát Luật Đường sắt
Ngày ban hành: 14/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Văn bản khác 3891/KH-SGDĐT

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3891/KH-SGDĐT 2022 công tác y tế trường học năm học 2022 2023 Sở Giáo dục Hồ Chí Minh
Ngày ban hành: 14/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quyết định 3477/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 3477/QĐ-UBND 2022 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất Sầm Sơn Thanh Hóa
Ngày ban hành: 14/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Văn bản khác 3450/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3450/KH-UBND 2022 thực hiện Quyết định 964/QĐ-TTg Bình Thuận
Ngày ban hành: 14/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quyết định 3436/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 3436/QĐ-UBND 2022 Đề án tổ chức Giải báo chí Hải Phòng
Ngày ban hành: 14/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Chỉ thị 18/CT-UBND

Nội dung toàn văn Chỉ thị 18/CT-UBND 2022 gọi công dân nhập ngũ và tham gia Công an nhân dân Hà Nội 2023
Ngày ban hành: 14/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quyết định 1117/QĐ-UBND-HC

Nội dung toàn văn Quyết định 1117/QĐ-UBND-HC 2022 danh mục sản phẩm công nghiệp chủ lực Đồng Tháp
Ngày ban hành: 14/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quyết định 1020/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1020/QĐ-UBND 2022 bổ sung Kế hoạch sử dụng đất Tân Yên Bắc Giang
Ngày ban hành: 14/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BYT

Nội dung toàn văn Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BYT 2022 Thông tư mã số chức danh nghề nghiệp y tế công cộng
Ngày ban hành: 14/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BYT

Nội dung toàn văn Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BYT 2022 Thông tư mã số chức danh nghề nghiệp bác sĩ bác sĩ
Ngày ban hành: 14/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định