Quyết định 607/QĐ-BTTTT

Nội dung toàn văn Quyết định 607/QĐ-BTTTT 2022 quản lý Nhà nước thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính

Nội dung toàn văn Quyết định 607/QĐ-BTTTT 2022 quản lý Nhà nước thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 607/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI HÀNH PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2022

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng các Cục: Báo chí; Xuất bản, In và Phát hành; Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; Viễn thông; Tần số vô tuyến điện; Tin học hóa; An toàn thông tin và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ (để đưa tin);
- Lưu: VT, PC, PTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Anh Tuấn

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI HÀNH PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 607/QĐ-BTTTT ngày 31/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Việc tổ chức, thực hiện Kế hoạch đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn thi hành (Nghị định số 118/2021/NĐ-CP).

2. Tổ chức triển khai thi hành các quy định về xử lý vi phạm hành chính một cách chính xác, thống nhất để bảo đảm và nâng cao trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn các quy định mới ban hành về xử lý vi phạm hành chính cũng như các văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Báo cáo tình hình theo dõi thi hành xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật (theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP).

1.1. Báo cáo tình hình xử phạt vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2022

a) Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế;

b) Cơ quan phối hợp: Thanh tra Bộ; các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành;

c) Thời gian thực hiện:

- Vụ Pháp chế: Trước ngày 07/7/2022.

- Thanh tra Bộ; các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành: Trước ngày 01/7/2022.

1.2. Báo cáo tình hình xử phạt vi phạm hành chính năm 2022

a) Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế;

b) Cơ quan phối hợp: Thanh tra Bộ; các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành.

c) Thời gian thực hiện:

- Vụ Pháp chế: Trước ngày 07/01/2023.

- Thanh tra Bộ; các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành: Trước ngày 01/01/2023.

2. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

a) Cơ quan chủ trì:

Vụ Pháp chế tham mưu Lãnh đạo Bộ thành lập Đoàn khảo sát, kiểm tra, đánh giá việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực trọng tâm và tham mưu thành lập các Đoàn khảo sát, kiểm tra, đánh giá việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông đang có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập hoặc đối với vụ việc phức tạp theo quy định.

b) Cơ quan phối hợp: Thanh tra Bộ và các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành;

c) Thời gian thực hiện: năm 2022.

- Đối với khảo sát, kiểm tra, đánh giá việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực trọng tâm tại Bộ: Thực hiện trong Quý III-IV/2022.

- Đối với khảo sát, kiểm tra, đánh giá việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông đang có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập hoặc đối với vụ việc phức tạp theo quy định (nếu có): Thực hiện thường xuyên trong năm 2022.

3. Thực hiện các nhiệm vụ tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính.

a) Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ và Vụ Pháp chế;

b) Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ, các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành.

c) Thời gian thực hiện: Cả năm 2022.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế

a) Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các Sở Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai, thực hiện Kế hoạch này;

b) Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ và các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành nghiên cứu, xây dựng các kế hoạch được giao phù hợp với tình hình, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể cũng như ngân sách của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022;

c) Chủ trì, đôn đốc Thanh tra Bộ và các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành trong việc thống kê, báo cáo công tác công tác tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để tổng hợp, trình Lãnh đạo Bộ ký, ban hành đúng quy định.

2. Thanh tra Bộ và các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành

a) Chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch này phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cấp cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện công tác kiểm tra tình hình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

c) Gửi Vụ Pháp chế các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngay sau khi được người có thẩm quyền ký ban hành (kể cả các quyết định hoãn, giảm, miễn thi hành) để Vụ Pháp chế kiểm tra, theo dõi việc triển khai, thi hành xử lý vi phạm hành chính theo quy định;

d) Phân công công chức thực hiện đầy đủ, chính xác công tác thống kê, báo cáo công tác tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và gửi về Vụ Pháp chế trước ngày 01/7/2022 và 01/01/2023 để Vụ Pháp chế tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

3. Thanh tra Bộ

a) Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành nghiên cứu, xây dựng tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

b) Nghiên cứu, xây dựng và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm công tác xử lý vi phạm hành chính tại các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành, các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực và các Sở Thông tin và Truyền thông.

4. Các Sở Thông tin và Truyền thông

a) Đẩy mạnh công tác kiểm tra, điều tra, khảo sát theo thẩm quyền để báo cáo, đề xuất chỉnh sửa, bổ sung các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thông tin và truyền thông;

b) Nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền để kiện toàn tổ chức, bố trí nguồn lực hợp lý để triển khai thi hành công tác thống kê, báo cáo và kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật hành chính.

5. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện các nội dung trên được chi từ nguồn kinh phí của Bộ Thông tin và Truyền thông, các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành và các nguồn kinh phí hp pháp khác.

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ và các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành có trách nhiệm bố trí kinh phí và các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 607/QĐ-BTTTT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 607/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/03/2022
Ngày hiệu lực 31/03/2022
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật Hôm qua
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 607/QĐ-BTTTT 2022 quản lý Nhà nước thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 607/QĐ-BTTTT 2022 quản lý Nhà nước thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính
        Loại văn bản Quyết định
        Số hiệu 607/QĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
        Người ký Phạm Anh Tuấn
        Ngày ban hành 31/03/2022
        Ngày hiệu lực 31/03/2022
        Ngày công báo ...
        Số công báo
        Lĩnh vực Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
        Cập nhật Hôm qua

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            • Luật xử lý vi phạm hành chính 2012
            • Nghị định 17/2017/NĐ-CP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức
            • Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2020
            • Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính

            Văn bản hợp nhất

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 607/QĐ-BTTTT 2022 quản lý Nhà nước thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính

             • 31/03/2022

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/03/2022

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực