Quyết định 59/QĐ-NHNN

Nội dung toàn văn Quyết định 59/QĐ-NHNN 2022 mức lãi suất cho vay thực hiện chính sách nhà ở xã hội

Nội dung toàn văn Quyết định 59/QĐ-NHNN 2022 mức lãi suất cho vay thực hiện chính sách nhà ở xã hội


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC LÃI SUẤT CHO VAY THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG DO NHÀ NƯỚC CHỈ ĐỊNH

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cho vay ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội;

Căn cứ Thông tư số 20/2021/TT-NHNN ngày 30 tháng 11 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cho vay ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ.

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Mức lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định đối với khách hàng vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 20/2021/TT-NHNN ngày 30 tháng 11 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cho vay ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội là 4,8%/năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 679/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 04 năm 2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất cho vay nhà ở xã hội tại các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổ chức tín dụng được chỉ định chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu: VP, Vụ CSTT (N.T.H.Loan)
.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Phạm Thanh Hà

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 59/QĐ-NHNN

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 59/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/01/2022
Ngày hiệu lực 20/01/2022
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật Tháng trước
(25/01/2022)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 59/QĐ-NHNN 2022 mức lãi suất cho vay thực hiện chính sách nhà ở xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 59/QĐ-NHNN 2022 mức lãi suất cho vay thực hiện chính sách nhà ở xã hội
        Loại văn bản Quyết định
        Số hiệu 59/QĐ-NHNN
        Cơ quan ban hành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
        Người ký Phạm Thanh Hà
        Ngày ban hành 20/01/2022
        Ngày hiệu lực 20/01/2022
        Ngày công báo ...
        Số công báo
        Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
        Cập nhật Tháng trước
        (25/01/2022)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            • Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010
            • Luật các tổ chức tín dụng 2010
            • Nghị định 100/2015/NĐ-CP phát triển quản lý nhà ở xã hội
            • Thông tư 25/2015/TT-NHNN cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội
            • Nghị định 16/2017/NĐ-CP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
            • Luật sửa đổi Luật các tổ chức tín dụng 2017
            • Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP phát triển quản lý nhà ở xã hội
            • Thông tư 20/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 25/2015/TT-NHNN cho vay nhà ở xã hội

            Văn bản hợp nhất

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 59/QĐ-NHNN 2022 mức lãi suất cho vay thực hiện chính sách nhà ở xã hội

             • 20/01/2022

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/01/2022

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực