Quyết định 45/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 45/QĐ-UBND 2022 kiểm soát thủ tục hành chính cơ chế một cửa Tiền Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 45/QĐ-UBND 2022 kiểm soát thủ tục hành chính cơ chế một cửa Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 07 tháng 01 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ; Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP (Cục KSTTHC);
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP, các PVP, P. K.STT, TTPVHCC;
- Cổng TTĐT
tỉnh;
- Lưu: VT, P.KS (Hiếu)
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Dũng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC (sau đây gọi tắt là cơ chế một cửa, một cửa liên thông) đạt hiệu quả, chất lượng, tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC góp phần nâng cao chất lượng thể chế, gắn công tác kiểm soát TTHC với xây dựng thể chế, theo dõi thi hành pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần phòng, chống tham nhũng một cách có hiệu quả.

b) Công khai, minh bạch các TTHC, quy định có liên quan; nâng cao trách nhiệm của cơ quan giải quyết TTHC, chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của các đơn vị trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tính khách quan, kịp thời, chính xác và chấm dứt tình trạng yêu cầu bổ sung hồ sơ ngoài quy định; đẩy nhanh tiến độ kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đẩy mạnh thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

c) Triển khai có hiệu quả việc thực hiện rà soát, đánh giá TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, quy định hành chính có liên quan theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

d) Tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định, TTHC trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hoàn thành việc rà soát quy định, TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo đúng quy định.

b) Phân công công việc hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm và thời gian thực hiện, dự kiến sản phẩm.

c) Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và xác định công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục trong chỉ đạo điều hành của cơ quan, đơn vị.

d) Động viên, khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Kiên quyết xử lý nghiêm những cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện không tốt nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông hoặc có hành vi tiêu cực trong giải quyết TTHC.

II. NỘI DUNG

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Kết quả

Thời gian thực hiện

I. XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

1

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi tắt là Văn phòng)

Sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã

Quyết định, Kế hoạch

Tháng 01/2022 (Cấp xã: 02/2022)

2

Kế hoạch kiểm tra thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Văn phòng

Sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện

Kế hoạch

Quý I/2022

3

Kế hoạch rà soát quy định, TTHC

Văn phòng

Sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện

Quyết định, Kế hoạch

Quý I/2022

4

Tiếp tục triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại Bưu điện huyện, điểm Bưu điện văn hóa xã

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng, Bưu điện tỉnh

Kế hoạch hoặc Công văn

Quý I/2022

5

Các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo tình hình thực tế địa phương và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ

Văn phòng

Sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện

Công văn

Thường xuyên

6

Tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh

Văn phòng

Sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện

Quyết định

Thường xuyên

7

Triển khai các nội dung liên quan đến Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Văn phòng

Sở, ban, ngành tỉnh

Công văn

Theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ

II. TẬP HUẤN, HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT TTHC, CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG

1

Tham gia tập huấn nghiệp vụ do Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ tổ chức

Văn phòng

Sở, ban, ngành tỉnh

 

Theo thư mời của Văn phòng Chính phủ

2

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Hệ thống Báo cáo Chính phủ

Văn phòng

Sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã

Kế hoạch

Theo Kế hoạch hoặc đề nghị của các đơn vị

3

Hướng dẫn nghiệp vụ, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Văn phòng

Sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã

Công văn

Thường xuyên

4

Hướng dẫn nghiệp vụ, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Văn phòng

Sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện,

Công văn

Thường xuyên

III. NGHIỆP VỤ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT TTHC, CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG

1

Đánh giá tác động TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) có quy định TTHC do Luật giao (nếu có)

Sở, ban, ngành tỉnh (cơ quan chủ trì soạn thảo)

Sở Tư pháp

VBQPPL

Thường xuyên

2

Cập nhật, xây dựng dự thảo Quyết định công bố TTHC, danh mục TTHC trình Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Văn phòng

Quyết định

Thường xuyên

3

Cập nhật, đăng tải thông tin TTHC đã được công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Văn phòng

 

TTHC được công khai đầy đủ, rõ ràng

Thường xuyên

4

Kết nối, tích hợp dữ liệu TTHC từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để công khai trên Cổng/trang thông tin điện tử của đơn vị và Cổng Dịch vụ công của tỉnh đối với các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành trên địa bàn tỉnh

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Văn phòng

TTHC được kết nối

Thường xuyên

5

Niêm yết, công khai TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã

Văn phòng

TTHC được công khai đầy đủ, rõ ràng

Thường xuyên

6

Thực hiện giải quyết TTHC đã được công bố theo quy định tại các Điều 18, Điều 20 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

TTHC được thực hiện đúng theo quy định

Thường xuyên

7

Nhập, số hóa tất cả hồ sơ nhận giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức lên Cổng dịch vụ công của tỉnh; phần mềm giải quyết TTHC chuyên ngành

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã

Văn phòng, Sở Thông tin và Truyền thông

 

Thường xuyên

8

Rà soát quy định, TTHC theo Kế hoạch

Sở, ban, ngành tỉnh

Văn phòng và UBND cấp huyện

Quyết định và Báo cáo

Theo Kế hoạch

9

Thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã

Văn phòng

 

Theo Kế hoạch

10

Xây dựng, cập nhật bộ hồ sơ mẫu, video hướng dẫn và công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Một cửa theo hướng dẫn tại Khoản 2, 3, Điều 5 của Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã

Văn phòng

Hồ sơ mẫu

Thường xuyên

11

Tiếp tục triển khai thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC các cấp

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã

Văn phòng

 

Theo Kế hoạch

12

Đẩy mạnh việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; thanh toán trực tuyến cho cá nhân, tổ chức; tăng cường hướng dẫn tạo tài khoản cho công dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã

Văn phòng, Sở Thông tin và Truyền thông

 

Thường xuyên

13

Triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo Kế hoạch số 155/KH- UBND ngày 17/6/2021

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã

Văn phòng, Sở Thông tin và Truyền thông

 

Theo Kế hoạch

14

Triển khai các nội dung, hệ thống có liên quan đến Cổng dịch vụ công Quốc gia về giải quyết TTHC.

Văn phòng

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã

Công văn

Theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, bộ ngành liên quan

IV. TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ QUY ĐỊNH, TTHC

1

Đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kịp thời UBND, Chủ tịch UBND tỉnh biện pháp cần thiết để chấn chỉnh kỷ luật hành chính trong việc xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức

Văn phòng

Đơn vị có liên quan

Công văn

Thường xuyên

2

Niêm yết, công khai và thực hiện việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định, thủ tục hành chính

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã

Văn phòng

Công khai theo đúng mẫu hướng dẫn

Thường xuyên

3

Triển khai, thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị

Văn phòng

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã

Công văn

Theo hướng dẫn

V. CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT TTHC, CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG VÀ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH, TTHC

1

Duy trì chuyên mục "Cải cách TTHC" trên Cổng/trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị; Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Văn phòng

Sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện

Chương trình hoặc Kế hoạch của cơ quan, đơn vị chức năng

Thường xuyên

2

Phối hợp đưa thông tin nội dung cụ thể của TTHC đã được công bố lên trên Báo, Đài (ưu tiên những thủ tục người dân, doanh nghiệp thường xuyên thực hiện)

Văn phòng

Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Đảm bảo công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện TTHC

Thường xuyên

3

Tuyên truyền về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; qua dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4; qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã

Văn phòng

 

Thường xuyên

VI. CÔNG TÁC KHÁC

1

Báo cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Báo cáo

Định kỳ hoặc đột xuất

2

Kiểm tra công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã

Văn phòng

Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan

Báo cáo

Theo Kế hoạch kiểm tra

3

Kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Văn phòng

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã

Báo cáo

Theo Kế hoạch kiểm tra

4

Tổ chức đi học tập, trao đổi kinh nghiệm về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Văn phòng

Các đơn vị liên quan

Báo cáo

Theo Kế hoạch

5

Xây dựng Chương trình, Kế hoạch kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023

Văn phòng

Sở, ban, ngành tỉnh

Quyết định, Kế hoạch

Tháng 01/2023

6

Giám sát, đôn đốc việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn phòng

Sở, ban, ngành tỉnh

 

Thường xuyên

III. KINH PHÍ

Kinh phí đảm bảo cho việc thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát TTHC, co chế một cửa, một cửa liên thông của cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo và được sử dụng từ nguồn kinh phí giao không thực hiện tự chủ của đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông định kỳ, đột xuất theo quy định.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022 của cơ quan, đơn vị mình và các đơn vị có liên quan; chủ động triển khai và phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

3. Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị có liên quan đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch này.

Quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh vấn đề khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp) xem xét, giải quyết./.

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 45/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/01/2022
Ngày hiệu lực 07/01/2022
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật Tháng trước
(17/01/2022)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 45/QĐ-UBND 2022 kiểm soát thủ tục hành chính cơ chế một cửa Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 45/QĐ-UBND 2022 kiểm soát thủ tục hành chính cơ chế một cửa Tiền Giang
        Loại văn bản Quyết định
        Số hiệu 45/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hành Tỉnh Tiền Giang
        Người ký Trần Văn Dũng
        Ngày ban hành 07/01/2022
        Ngày hiệu lực 07/01/2022
        Ngày công báo ...
        Số công báo
        Lĩnh vực Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
        Cập nhật Tháng trước
        (17/01/2022)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 45/QĐ-UBND 2022 kiểm soát thủ tục hành chính cơ chế một cửa Tiền Giang

              • 07/01/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/01/2022

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực