Quyết định 3731/QĐ-BKHCN

Nội dung toàn văn Quyết định 3731/QĐ-BKHCN 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia Bò giống

Nội dung toàn văn Quyết định 3731/QĐ-BKHCN 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia Bò giống


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3731/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

1.

TCVN 11908:2017

Bò giống nội - Yêu cầu kỹ thuật

2.

TCVN 11909:2017

Quy trình giám định, bình tuyển bò giống

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
TH
TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3731/QĐ-BKHCN

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3731/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/12/2017
Ngày hiệu lực 27/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 3731/QĐ-BKHCN 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia Bò giống


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3731/QĐ-BKHCN 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia Bò giống
        Loại văn bản Quyết định
        Số hiệu 3731/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
        Người ký Trần Văn Tùng
        Ngày ban hành 27/12/2017
        Ngày hiệu lực 27/12/2017
        Ngày công báo ...
        Số công báo
        Lĩnh vực Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
        Cập nhật 4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            • Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006 68/2006/QH11
            • Nghị định 127/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
            • Nghị định 95/2017/NĐ-CP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Bộ Khoa học Công nghệ

            Văn bản hợp nhất

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 3731/QĐ-BKHCN 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia Bò giống

             • 27/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực