Quyết định 262/QĐ-TTg

Nội dung toàn văn Quyết định 262/QĐ-TTg 2022 thành lập Ban Chỉ đạo Dự á đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông

Nội dung toàn văn Quyết định 262/QĐ-TTg 2022 thành lập Ban Chỉ đạo Dự á đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 262/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CỦA CHÍNH PHỦ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG VÀ DỰ ÁN CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội: s 94/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, số 38/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017 về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, h trợ, tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành thành Dự án thành phần, số 53/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 về báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, số 95/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, giai đoạn 1;

Căn cứ Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020; Nghị quyết số 117/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về việc chuyển đi phương thức đầu tư một số dự án thành phần tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020; Nghị quyết 1213/NQ-UBTVQH14 ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyn đi phương thức đầu tư 2 dự án thành phần Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2022 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 1487/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành;

Căn cứ Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, giai đoạn 1;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo của Chính phủ để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông và Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Chỉ đạo, kiểm tra, điều hòa phối hợp và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ về đầu tư xây dựng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông và Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (sau đây gọi tắt là các Dự án) theo đúng các Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ đối với các Dự án.

2. Xem xét, chỉ đạo xây dựng cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ các Dự án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

3. Chỉ đạo việc triển khai thực hiện các Dự án theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các công việc sau đây:

a) Tổ chức thực hiện quy chế phối hợp và kế hoạch triển khai thực hiện các Dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp thực hiện các Dự án; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền và đề xuất các giải pháp để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

b) Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc chủ đầu tư công trình, dự án, các tổ chức tư vấn, các nhà thầu trong việc thực hiện những nhiệm vụ đã được xác định trong chủ trương đầu tư các Dự án hoặc quyết định phê duyệt của từng dự án thành phần để đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình;

5. Được mời các tổ chức, các chuyên gia để tư vấn trong quá trình chỉ đạo; thẩm định các cơ chế, chính sách, tổ chức và biện pháp thực hiện các Dự án.

6. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác do Thủ tướng Chính phủ giao liên quan các Dự án.

Điều 3. Thành phần Ban Chỉ đạo

1. Thành phần Ban Chỉ đạo của Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại Phụ lục I kèm theo.

2. Thành phần Ban Chỉ đạo của Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành tại Phụ lục II kèm theo.

Căn cứ vào nhu cầu, nhiệm vụ trong quá trình hoạt động, Trưởng ban quyết định việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo giải thể sau khi các Dự án kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng.

Các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Tùy theo yêu cầu và nội dung của công việc, Trưởng ban mời lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, các Ban Đảng Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước; Bí thư các tỉnh, thành phố và lãnh đạo các bộ, ngành có liên quan tham gia các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Bộ Giao thông vận tải là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo; sử dụng bộ máy của mình để thực hiện nhiệm vụ giúp việc Ban Chỉ đạo; xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo trình Trưởng Ban ký ban hành; xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, tổng hợp các nội dung phục vụ cho các kỳ họp của Ban Chỉ đạo.

Điều 5. Trưởng ban khi ký các văn bản chỉ đạo được sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; Phó Trưởng ban và các Ủy viên Ban Chỉ đạo khi ký các văn bản để thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo được sử dụng con du của bộ, ngành, địa phương đó.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Các thành viên Ban Chỉ đạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính p
hủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Ki
m sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký Thủ tướng và các Phó Thủ tướng, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, TGĐ Cổng thông tin điện tử, Công báo;
- Lưu: VT, CN (02b).

THỦ TƯỚNG
Phạm Minh Chính

 

PHỤ LỤC I

THÀNH PHẦN BAN CHỈ ĐẠO CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG
(Kèm theo Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Trưởng ban: Ông Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ.

2. Phó Trưởng ban thường trực: Ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

3. Phó Trưởng ban: ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

4. Các Ủy viên:

- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Vũ Hải Sản;

- Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Lương Tam Quang;

- Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Ông Lê Đình Thọ, Ông Nguyễn Duy Lâm;

- Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Ông Lê Quang Hùng;

- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc;

- Thứ trưởng Bộ Tài chính: Ông Tạ Anh Tuấn;

- Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ông Lê Minh Ngân;

- Thứ trưởng Bộ Công Thương: Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân;

- Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ông Lê Quốc Doanh;

- Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: Ông Lê Sỹ Bảy;

- Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Ông Đào Minh Tú;

- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Ông Nguyễn Cao Lục;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau.

 

PHỤ LỤC II

THÀNH PHẦN BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH
(Kèm theo Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Trưởng ban: Ông Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ;

2. Phó Trưởng ban thường trực: Ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

3. Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp;

4. Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

5. Các Ủy viên:

- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Vũ Hải Sản;

- Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Lương Tam Quang;

- Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Ông Lê Anh Tuấn;

- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc;

- Thứ trưởng Bộ Tài chính: Ông Tạ Anh Tuấn;

- Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Ông Lê Quang Hùng;

- Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ông Lê Minh Ngân;

- Thứ trưởng Bộ Công Thương: Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân;

- Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: Ông Lê Sỹ Bảy;

- Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Ông Đào Minh Tú;

- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Ông Nguyễn Cao Lục;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai: Ông Cao Tiến Dũng;

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP: Ông Lại Xuân Thanh

- Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP: Ông Vũ Thế Phiệt.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 262/QĐ-TTg

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 262/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/02/2022
Ngày hiệu lực 22/02/2022
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật Hôm qua
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 262/QĐ-TTg 2022 thành lập Ban Chỉ đạo Dự á đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 262/QĐ-TTg 2022 thành lập Ban Chỉ đạo Dự á đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông
        Loại văn bản Quyết định
        Số hiệu 262/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
        Người ký Phạm Minh Chính
        Ngày ban hành 22/02/2022
        Ngày hiệu lực 22/02/2022
        Ngày công báo ...
        Số công báo
        Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
        Cập nhật Hôm qua

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            • Luật tổ chức Chính phủ 2015
            • Nghị quyết 94/2015/QH13 chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành
            • Nghị định 138/2016/NĐ-CP Quy chế làm việc của Chính phủ
            • Nghị quyết 38/2017/QH14 tách Dự án Cảng hàng không Long Thành thành Dự án thành phần
            • Nghị quyết 52/2017/QH14 đầu tư xây dựng đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông
            • Nghị quyết 53/2017/QH14 báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất Cảng hàng không Long Thành
            • Nghị quyết 20/NQ-CP 2018 Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc tuyến Bắc Nam phía Đông
            • Quyết định 1487/QĐ-TTg 2018 Dự án thu hồi đất hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không Long Thành
            • Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
            • Nghị quyết 95/2019/QH14 nghiên cứu khả thi Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành
            • Quyết định 1777/QĐ-TTg 2020 Dự án đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1
            • Nghị quyết 43/2022/QH15 chính sách tài khóa tiền tệ phục hồi phát triển kinh tế xã hội
            • Nghị quyết 44/2022/QH15 chủ trương đầu tư đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông 2021 2025
            • Nghị quyết 18/NQ-CP 2022 triển khai Nghị quyết 44/2022/QH15

            Văn bản hợp nhất

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 262/QĐ-TTg 2022 thành lập Ban Chỉ đạo Dự á đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông

             • 22/02/2022

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/02/2022

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực