Quy chuẩn QCVN01:2022/BQP

Nội dung toàn văn Quy chuẩn QCVN01:2022/BQP

Nội dung toàn văn Quy chuẩn QCVN01:2022/BQP


Nhân sự

Số lượng (người)

Đội trưng, đội phó có chứng chỉ đào tạo

2

Cán bộ QLCL có chứng chỉ đào tạo

1

Kỹ thuật viên cấp 1 có chứng chỉ đào tạo

8

Kỹ thuật viên cấp 2 có chứng chỉ đào tạo

2

Kỹ thuật viên cấp 3 có chứng chỉ đào tạo

1

Kỹ thuật viên cấp 4

-

Nhân viên y tế có chứng chỉ đào tạo

1

Nhân viên quản lý thông tin (kiêm nhiệm)

1

Nhân sự khác (hậu cần, lái xe, vật tư...)

-

Tng số:

Không ít hơn 18

4.1.3.2. Nhân lực phải có đối vi một tổ chức/đơn vị thi công ĐT, KS, RPBM dưới nước (độ sâu nước không lớn hơn 25 m) quy định tại Bảng 2.

Bảng 2 - Số lượng và thành phần nhân lực tối thiểu phi có đối với một tổ chức/đơn v thi công ĐT, KS, RPBM dưới nước (độ sâu nước không lớn hơn 25 m)

Nhân sự

Số lượng (người)

Đội trưởng, đội phó có chứng chỉ đào tạo

2

Cán bộ QLCL có chứng chỉ đào tạo

1

Kỹ thuật viên cp 1 có chứng chỉ đào tạo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kỹ thuật viên cấp 2 có chứng chỉ đào tạo

2

Kỹ thuật viên cấp 3 có chứng chỉ đào tạo

1

Kỹ thuật viên cấp 4

-

Nhân viên y tế có chứng chỉ đào tạo

1

Kỹ thuật viên - thợ lặn có chứng chỉ đào tạo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhân viên quản lý thông tin (kiêm nhiệm)

1

Nhân sự khác

-

Tổng số:

Không ít hơn 23

4.1.3.3. Nhân lực phải có đối với một tổ chức/đơn vị thi công ĐT, KS, RPBM dưới nước (độ sâu nước lớn hơn 25 m) quy định tại Bảng 3.

Bảng 3 - Số lượng và thành phần nhân lực tối thiu phải có đối với một tổ chức/đơn vị thi công ĐT, KS, RPBM dưới nước (độ sâu nước lớn hơn 25 m)

Nhân sự

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đội trưng, đội phó có chứng chỉ đào tạo

2

Cán bộ QLCL có chứng chỉ đào tạo

2

Kỹ thuật viên cp 1 có chứng chỉ đào tạo

15

Kỹ thuật viên cấp 2 có chứng chỉ đào tạo

2

Kỹ thuật viên cp 3 có chứng chỉ đào tạo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kỹ thuật viên cấp 4

-

Nhân viên y tế có chứng chỉ đào tạo

1

Kỹ thuật viên - thợ lặn có chứng chỉ đào tạo

4

Nhân viên quản lý thông tin (kiêm nhiệm)

1

Nhân sự khác

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tổng số:

Không ít hơn 30

4.1.4. Yêu cầu về trang thiết bị RPBM và phương tiện bảo đảm

4.1.4.1. Các tổ chức RPBM phải có đầy đủ các loại máy, trang thiết bị, dụng cụ cp cu và bảo hộ lao động theo quy định.

4.1.4.2. Trang thiết bị khối cơ quan/văn phòng: Có đủ trang thiết bị phục vụ công tác lập kế hoạch, phương án dự toán thi công, thu thập phân tích lưu trữ báo cáo thông tin d liệu, quản lý hồ sơ.

4.1.4.3. Các loại máy, trang thiết bị kỹ thuật đối với RPBM trên cạn phải đáp ứng yêu cầu sau: Còn trong thời hạn sử dụng; bảo đảm các ch tiêu, tính năng kỹ chiến thuật theo tài liệu kỹ thuật của nhà sn xut và các tiêu chuẩn, quy chuẩn đã được công bố, ban hành; các máy móc, trang thiết bị có yêu cầu về an toàn phải được kiểm định an toàn; các phương tiện đo, thử nghiệm phải được kiểm định, hiệu chuẩn, kiểm tra kỹ thuật đo lường và còn trong thời hạn hiệu lực. Về số lượng phải đảm bảo tối thiểu theo quy định tại Bảng 4.

Bng 4 - Thiết bị KS, RPBM trên cạn của 1 tổ chức/đơn vị

STT

Loại máy, thiết bị

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Số lượng

1

Máy dò bom

Chiếc

2

2

Máy dò mìn

Chiếc

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thiết bị định vị - GPS

Chiếc

2

4

Bộ dụng cụ làm tay cá nhân

Bộ

10

5

Cọc, cờ, biển báo, dây

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đủ

6

Dụng cụ và b đồ y tế

Bộ

1

7

Trang bị bo hộ cá nhân

Bộ

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng 5 - Thiết bị KS, RPBM dưới nước (độ sâu nước không lớn hơn 25 m) của 1 tổ chức/đơn vị

STT

Loại máy, thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng

1

Máy dò bom dưi nước

Chiếc

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Máy dò mìn dưi nưc

Chiếc

1

3

Thiết bị lặn nặng/nhẹ

Bộ

2

4

Thiết bị xói và hút bùn, cát

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

5

Thuyn cao su tiểu

Chiếc

2

6

Thuyền cao su trung

Chiếc

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thuyền composit/gỗ (đặt trạm lặn, máy xói và hút bùn, cát)

Chiếc

1

8

Bộ dụng cụ làm tay

Bộ

4

9

Trang thiết bị trục vớt bom đạn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

10

Dụng cụ và bộ đồ y tế

Bộ

1

11

Trang bị bảo hộ, áo phao

Bộ

20

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thiết bị định vị - GPS

Chiếc

2

13

Bộ phao, neo định vị

Bộ

1

Bng 6 - Thiết bị KS, RPBM dưới nước (độ sâu nước lớn hơn 25 m) của 1 tổ chức/đơn vị

STT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đơn vị tính

S lượng

1

Bộ thiết bị Sona và Từ kế được kết ni đồng bộ

Thiết bị

1

2

Hệ thống định vị toàn cầu vi sai (DGPS)

Hệ thống

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Thiết bị định vị thủy âm

Thiết bị

1

4

Máy dò bom dưới nước

Chiếc

T 2 đến 3

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chiếc

2

6

Trạm lặn

Trạm

1

7

Thiết b lặn nhẹ

Bộ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

Thiết bị xói và hút bùn, cát

Thiết bị

1

9

Thuyền cao su trung

Chiếc

1

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bộ

4

11

Trang thiết bị trục vớt bom đạn

Bộ

1

12

Dụng cụ và bộ đồ y tế

Bộ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13

Trang b bảo hộ, áo phao

Bộ

20

14

Bộ phao neo, định vị

Bộ

1

4.1.4.5. Các loại máy, trang thiết bị kỹ thuật dùng chung đối với các loại hình RPBM trên cn, dưới nước, dưới biển phải đảm bảo các yêu cầu sau: n trong thời hạn sử dụng, được kiểm định định kỳ; bảo đảm các chỉ tiêu, tính năng kỹ chiến thuật theo tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất và các tiêu chuẩn, quy chuẩn đã được công bố, ban hành; các máy móc, trang thiết bị có yêu cầu về an toàn phải được kiểm định an toàn; các phương tiện đo, thử nghiệm phải được kiểm định, hiệu chuẩn, kiểm tra kỹ thuật đo lường và còn trong thời hạn hiệu lực. Về số lượng phải đảm bảo tối thiểu theo quy định tại Bảng 7.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

STT

Loại máy, thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng

1

Xe ô tô/xuồng cu thương

Chiếc

1

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chiếc

1

3

Máy điểm ha điện

Chiếc

3

4

Máy đo kíp

Chiếc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

Máy đẩy thuyền t 20 cv đến 50 cv

Chiếc

1

6

Xe ô tô vận ti từ 1 000 kg

Chiếc

1

7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chiếc

1

4.2. Qun lý cht lượng

4.2.1. Yêu cầu đi với hệ thống QLCL

4.2.1.1. Mọi tổ chức RPBM phải thiết lập hệ thống QLCL nội bộ phù hợp với các yêu cầu về hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Việc QLCL trong ĐT, KS, RPBM phải đảm bảo được thực hiện ngay từ đầu và thường xuyên.

4.2.1.2. Các cán bộ, nhân viên làm công tác QLCL trong ĐT, KS, RPBM tối thiểu phải có chứng chỉ đào tạo kỹ thuật viên ĐT, KS, RPBM cấp II và chứng chỉ đào tạo về QLCL trong ĐT, KS, RPBM.

4.2.1.3. Trang thiết bị chuyên ngành ĐT, KS, RPBM được sử dụng trong công tác KSCL phải có tính năng kỹ thuật và độ chính xác cao, phân cp chất lượng cp I, II và thời hạn kiểm định còn lại không dưới 1/2 chu kỳ kiểm định được quy định.

4.2.1.4. Các chuẩn mực đánh g chất lượng ĐT, KS, RPBM (tiêu chuẩn, căn c, quy trình) phải được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và không thấp hơn các căn cứ được nêu ra trong Quy chun kỹ thuật này.

4.2.2. Nội dung cơ bản của công tác QLCL trong ĐT, KS, RPBM

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.2.2.1. Thiết lập hệ thống QLCL, xác định chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, kế hoạch chất lượng; phân công trách nhiệm và thông báo, tổ chức học tập trong nội bộ.

4.2.2.2. Hoạt động thẩm định và công nhận (thẩm định năng lực, thẩm định thiết kế, thm định các kế hoạch, kim tra điều kiện thi công).

4.2.2.3. Hoạt động ĐBCL (tiến hành các biện pháp cần thiết nhằm xây dựng độ tin cậy về chất lượng).

4.2.2.4. Giám sát chất lưng (theo dõi, kiểm tra, phát hiện và kịp thời khắc phục sai sót).

4.2.2.5. Kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.

4.2.2.6. Đánh giá chất lượng và cải tiến.

4.2.3. Các tiêu chuẩn, quy trình QLCL của tổ chức RPBM

Các tiêu chun, quy trình QLCL do các tổ chức hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn lựa chọn và đ xuất áp dụng trong ĐT, KS, RPBM phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau:

4.2.3.1. Đáp ứng các yêu cầu, nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan, bao gồm cả vn đề giới và đa dạng sắc tộc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.2.3.3. Thiết lập được chính sách chất lượng, mục tiêu cht lượng trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn.

4.2.3.4. Xác định rõ và phản ánh các quy trình tạo ra các loại sản phẩm, dịch vụ ĐT, KS, RPBM trong phạm vi của hệ thống QLCL và xác định các yêu cầu chất lượng (căn cứ đánh giá) đối với sản phẩm và dịch vụ đó.

4.2.3.5. Đm bo việc thu thập, xử lý các ý kiến phản hồi của các bên liên quan về kết quả công việc.

4.2.3.6. Xác định các yêu cầu giám sát, phương pháp và kết quả phân tích để đánh giá mức độ tuân th quy trình của sản phẩm và dịch vụ, cũng như mức độ hài lòng của các bên liên quan và hiệu suất của hệ thng QLCL.

4.2.3.7. Ngăn chặn hoặc giảm thiểu các sai sót, tăng cường hiệu sut công việc và khuyến khích các bên liên quan phản ánh về những sai sót, cũng như các cơ hội khắc phục tới ban quản lý; đánh giá và nắm bắt cơ hội ci tiến.

4.2.3.8. Đảm bảo mc độ tuân thủ ngang nhau đối với các quy trình kim soát nội bộ và bên ngoài.

4.2.3.9. Duy trì môi trưng làm việc an toàn, không phân biệt đối xử, gim căng thẳng và mang lại cảm giác thoải mái tại nơi làm việc.

4.2.3.10. Đảm bảo việc quản lý, truy cập, thu thập thông tin cần thiết phục vụ mục tiêu lập kế hoạch. Đảm bo tính minh bạch của thông tin QLCL.

4.2.3.11. Đảm bảo việc báo cáo và lưu trữ kết quả ĐT, KS, RPBM được thực hiện nghiêm chỉnh.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.2.3.13. Các cơ quan quản lý nhà nước về khắc phục hậu quả bom mìn thành lp đội ngũ giám sát được đào tạo đầy đủ, được trang bị kiến thức chuyên môn về các hoạt động giám sát.

4.2.3.14. Nhân viên giám sát được đào tạo chuyên môn và có khả năng làm việc độc lập.

4.2.3.15. Các bên quan tâm có quyền tiếp cận với cơ quan giám sát.

4.2.3.16. Đảm bảo theo dõi dài hạn đối với việc sử dụng đất sau RPBM.

4.2.4. Thẩm định và công nhận

4.2.4.1. Nội dung thẩm định năng lực ĐT, KS, RPBM

- Cơ cấu tổ chức, lực lượng nhân sự, trang bị, cơ sở vật chất hậu cần kỹ thuật;

- Kinh nghiệm hoạt động, năng lực xây dựng kế hoạch, quản lý dự án;

- Hệ thống QLCL nội bộ;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Tình hình hoạt động tài chính;

- Hệ thống quản lý dữ liệu, kh năng khai thác, quản lý, chia sẻ thông tin theo tiêu chun quốc gia;

- Công tác đào tạo bổ sung nguồn nhân lực, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kế hoạch phát triển kỹ năng nhân viên phù hợp;

- Công tác bảo đảm an toàn và chăm sóc y tế cho cán bộ và nhân viên;

- Kinh nghiệm và khả năng phi hp với các bên liên quan trong ĐT, KS, RPBM;

- Chế độ, chính sách, bo hiểm cho nhân viên RPBM và các bên liên quan.

4.2.4.2. Phương pháp thm định: Thm định trên hồ sơ và thm định trên thực tế.

4.2.4.3. Chuẩn mực đánh giá: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia và các văn bản pháp luật trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn.

4.2.5. Kiểm tra điều kiện thi công

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.2.5.2. Phương pháp: Kiểm tra hồ sơ hiện trường và kiểm tra thực tế.

4.2.5.3. Chuẩn mực đánh giá: Quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình và phương án kỹ thut thi công được phê duyệt.

4.2.6. Yêu cầu về quản lý chất lượng trong ĐT, KS, RPBM

4.2.6.1. Phương án kỹ thuật thi công ĐT, KS, RPBM phải được thẩm định và phê duyệt theo quy định sau:

- Nhà thầu xây dựng phương án kỹ thuật thi công, dự toán trình thm định, phê duyệt trong đó xác định rõ các tiêu chuẩn, quy trình ĐT, KS, RPBM, quy trình QLCL được lựa chọn áp dụng;

- Phương án kỹ thuật thi công ĐT, KS, RPBM và kế hoạch QLCL phải được chủ đầu tư/chủ dự án phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện.

4.2.6.2. Nhà thầu phải tổ chức việc QLCL nội bộ trước, trong và sau quá trình thực hiện ĐT, KS, RPBM theo quy định sau:

- Nhà thầu phải bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác quản lý thông tin hiện trường; việc kiểm tra chất lượng thông tin hiện trường, dữ liệu ĐT, KS phải được tiến hành hàng ngày; các tồn tại sai sót phải được kịp thời khắc phục trong ngày;

- Nhà thầu thi công phải thực hiện việc giám sát chất lượng nội bộ và phải thực hiện việc kiểm tra lại hàng ngày ít nhất 5 % diện tích đã KS, RPBM;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Nhà thầu phải thường xuyên cập nhật, đánh giá dữ liệu thu thập được từ kết quả thi công, lập báo cáo kết quả ĐT, KS, RPBM và bn đồ hoàn thành ĐT, KS, RPBM theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật này;

- Cơ quan giám sát chất lượng phải xác nhận kết quả và chất lưng ĐT, KS, RPBM, trong trường hợp cần thiết đề nghị ch đầu tư/chủ dự án tổ chức kiểm tra, phúc tra đ xác minh dữ liệu;

- Nhà thầu thi công và cơ quan QLCL phi định k tiến hành việc thu thập ý kiến ca các tổ chức, cá nhân có liên quan về tiến độ, cht lượng dự án;

- Chủ đầu tư/chủ dự án, cơ quan QLCL và nhà thầu tổ chức kiểm tra nghiệm thu kết quả ĐT, KS, RPBM: diện tích kiểm tra không dưới 1 % tổng diện tích của nhà thầu đã thi công, trong đó có ít nhất 50% nằm ngoài diện tích đã được nhà thầu thi công kiểm tra hàng ngày theo quy định.

4.2.7. Giám sát độc lập - giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước về RPBM

- Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Công binh và VNMAC có th tổ chức kiểm tra giám sát công tác QLCL và tổ chức thi công của nhà thầu và chủ đu tư theo định kỳ hoặc đột xuất;

- Các đt kiểm tra (định kỳ, đột xuất) phải được tiến hành đầy đủ và đúng trình tự. Nếu việc kiểm tra cho thấy có bt k sự sai sót nào của nhà thầu thi công hoặc của chủ đầu tư thì yêu cầu tổ chức đó phải tiến hành khắc phục; mọi chi tiết được ghi trong báo cáo phát hiện sai sót và gửi đến cơ quan chủ quản hoặc cơ quan cấp trên của tổ chức vi phạm. Khi xác định được mức độ của sai sót, cơ quan kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra và xác định nguyên nhân gây ra sai sót và quyết định việc tiến hành khắc phục theo quy trình. Nếu sai sót nằm ở trang thiết bị thì s yêu cầu thu hồi ngay và thay thế bng các trang thiết bị mới khác. Ngoài ra, các phương tiện, trang thiết bị dự phòng cũng sẽ được kim tra chất lượng để đảm bảo không lặp lại sai sót. Nếu sai sót do con người thì sẽ tiến hành dừng thi công và yêu cầu triển khai tập hun lại. Trường hợp nghiêm trọng sẽ tiến hành xử lý đối với đơn vị thi công tùy theo thẩm quyền của cơ quan tiến hành kiểm tra.

4.2.8. Yêu cầu trong xử lý tồn tại và sai sót

4.2.8.1. Phân loại sai sót trong ĐT, KS, RPBM:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Để mất BMVN thu hi được trong thi công;

- Gây mất an toàn (không phi là sự cố bom mìn) hoặc gây nguy cơ mất an toàn;

- Không đạt được hoặc không thực hiện đúng các quy định được nêu trong Quy chuẩn kỹ thuật này, Tiêu chun quốc gia về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh; các quy trình kỹ thuật ĐT, KS, RPBM được phê duyệt và áp dụng trong thi công; các yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ dự án và hướng dẫn bằng văn bản của chủ đầu tư/ch dự án; các văn bản pháp luật khác có liên quan;

- Những sai phạm có thể dẫn đến giảm chất lượng thi công hoặc để sót BMVN;

- Những vấn đề có nguy cơ gây ảnh hưởng đáng kể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan.

4.2.8.1.2. Sai sót:

- Những sai sót độc lập, để phát hiện, dễ khắc phục không đòi hỏi phải tổ chức kiểm tra tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục;

- Những sai sót do thông tin không chính xác, thiếu h sơ hoặc làm sai báo cáo;

- Những sai sót dẫn đến việc giảm hiệu quả công tác trong nội bộ nhưng không làm ảnh hưởng đến chất lượng dự án và người sử dụng đất sau RPBM;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Vi phạm đến lần thứ 3 với cùng sai sót được coi là sai sót cơ bn/sai sót nặng.

4.2.8.1.3. Sai sót cần nhắc nh:

- Là những sai sót không thuộc hai loại trên nhưng cần được cán bộ, nhân viên trong hệ thống QLCL phát hiện, nhắc nh và đôn đốc thực hiện việc khắc phục kịp thi, tại chỗ;

- Sai sót cần nhắc nhở được coi là sai sót nếu vi phạm đến lần thứ 3.

4.2.8.2. Phương pháp thực hiện:

- Việc đánh giá mức độ sai sót cần được thảo luận, phân tích rõ nguyên nhân, xem xét hậu quả hoặc nguy cơ hậu quả. Cán bộ QLCL phải trao đổi kỹ với đơn vị, cá nhân vi phạm và với các nhân viên khác trước khi ghi vào báo cáo;

- Mọi sai sót được phát hiện đều phải được ghi lại vào phiếu phát hiện sai sót và báo cáo tổng hợp sai sót và được phổ biến rộng rãi như một biện pháp phòng ngừa;

- Những sai sót cơ bản/sai sót nặng cần điều tra hoặc phân tích nguyên nhân thì phải lập biên bản sai sót;

- Mọi cá nhân khi tham gia hoạt động ĐT, KS, RPBM đều phải có trách nhiệm phát hiện, ngăn ngừa và báo cáo kịp thời các hiện tượng sai sót hoặc các nguy cơ gây sai sót;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Đơn vị thi công cùng với tư vn giám sát phải lập kế hoạch và thực hiện biện pháp khắc phục sai sót và phòng ngừa;

- Tư vấn giám sát và nhà thầu thi công có trách nhiệm kiểm tra kết quả khc phục sai sót và báo cáo cho chủ đầu tư.

4.2.9. Yêu cu đánh giá nội bộ và ci tiến

4.2.9.1. Thời hạn và kế hoạch đánh giá:

- Tất c các tổ chức ĐT, KS, RPBM phải lập kế hoạch đánh giá nội bộ hệ thống QLCL của mình với thời hạn không quá 18 tháng kể từ khi mới thiết lập hoặc từ lần đánh giá gần nhất;

- Việc đánh giá hệ thống QLCL nội bộ phi được tiến hành khi có những thay đổi về khung pháp lý trong lĩnh vực QLCL hoặc sự thay đổi của hệ thống tổ chức, hoặc sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, năng lực thi công trong lĩnh vực ĐT, KS, RPBM.

4.2.9.2. Chuẩn mực đánh giá gồm:

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

- Chính sách, mục tiêu chất lượng;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động RPBM;

- Các quy chế, quy định hiện hành liên quan đến các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cá nhân trong hệ thống QLCL.

4.2.9.3. Cán bộ đánh giá hệ thống QLCL

4.2.9.3.1. Tiêu chun cán bộ đánh giá hệ thống QLCL:

- Được đào tạo về hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

- Có chứng chỉ đạt yêu cầu làm chuyên gia đánh giá hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do một cơ quan có chức năng đào tạo cấp;

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động RPBM (tối thiểu 2 năm làm việc trong lĩnh vực này);

- Được thủ trưởng đơn vị đề cử;

- Độc lập với hoạt động được đánh giá.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.2.9.4. Thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến sau đánh giá:

- Báo cáo kết quả đánh giá và đề xuất các biện pháp khắc phục, phòng ngừa, ci tiến phải được gửi đến lãnh đạo, nhà thầu và các bên liên quan chậm nht là 5 ngày sau khi kết thúc cuộc đánh giá;

- Căn cứ các đề xuất giải pháp thực hiện hành động khắc phục/phòng ngừa/cải tiến được duyệt, thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm ca mình phải xây dựng kế hoạch, và thực hiện ngay việc khắc phục các điểm không phù hợp đã nêu trong báo cáo;

- Căn cứ vào yêu cầu thời hạn khc phục/phòng ngừa/cải tiến, nhóm đánh giá cử cán bộ kiểm tra kết quả thực hiện tại tng đơn vị và lập báo cáo kết quả khắc phục/phòng ngừa/ci tiến;

- Báo cáo kết quả đánh giá và báo cáo kết quả khc phục/phòng ngừa/ci tiến của tt cả các đợt đánh giá được lưu trữ tại tổ chức tiến hành đánh giá, gửi về VNMAC đ tổng hợp các vn đề cần điều chỉnh, sửa đổi, cải tiến, trong các quy trình, quy chuẩn, tiêu chun liên quan.

4.3. Qun lý thông tin

4.3.1. Yêu cu chung

4.3.1.1. Các tổ chức hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn trên lãnh thổ Việt Nam phải tổ chức hệ thống quản lý thông tin khắc phục hậu quả bom mìn đảm bảo việc thu thập, quản lý, lưu trữ dữ liệu chính xác và đầy đủ trong các hoạt động của mình và báo cáo cho các cơ quan quản lý nhà nước và VNMAC đúng quy định và theo yêu cầu một cách kịp thời.

4.3.1.2. Nội dung thu thập, xử lý, lưu trữ và cung cấp thông tin

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Thông tin về kế hoạch thực hiện chương trình, dự án, nhiệm vụ KPHQBM của cơ quan, tổ chức;

- Thông tin về kết quả do các tổ chức hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh thực hiện;

- Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, dự án, hạng mục, nhiệm vụ ĐT, KS, RPBM;

- Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, dự án tuyên truyền giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn;

- Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ nạn nhân bom mìn tái hòa nhập cng đồng.

- Thông tin về nhu cầu RPBM, hỗ trợ nạn nhân và tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho nhân dân của các bộ, ngành, địa phương và ch đầu tư;

- Thông tin về các tổ chức tham gia các hoạt động KPHQBM sau chiến tranh tại Việt Nam;

- Thông tin về hoạt động QLCL các chương trình, dự án, nhiệm vụ ĐT, KS, RPBM; tuyên truyền và hỗ trợ nạn nhân bom mìn;

- Thông tin cập nhật về các sự cố bom mìn;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.3.1.3. Hình thức lưu trữ, báo cáo, cung cấp thông tin

Tất cả các thông tin cần lưu trữ, báo cáo, cung cp quy định tại Phụ lục III Thông tư số 195/2019/TT-BQP dưới dạng văn bản và file điện t (bản đồ khu vực dạng shape file, bảng excel, pdf, jpeg...).

4.3.1.4. Các loại báo cáo và trách nhiệm báo cáo:

4.3.1.4.1. Tổ chức RPBM theo định kỳ (ngày 15 tháng cuối quý) và khi kết thúc dự án phải gửi cho Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh (hoặc cơ quan điều phối hoạt động khc phục hậu quả bom mìn cấp tỉnh) nơi triển khai dự án, nhiệm vụ ĐT, KS, RPBM, Bộ Tư lệnh Công binh và Trung tâm Cơ sở dữ liệu bom mìn quốc gia/VNMAC các loại thông tin/báo cáo sau đây:

- Thông tin về các dự án, hạng mục, nhiệm vụ được m mới;

- Thông tin về sự thay đổi, điều chỉnh các dự án, hạng mục, nhiệm vụ đang thực hiện;

- Kết quả thực hiện các dự án, hạng mục, nhiệm vụ trong quý;

- Kết quả thực hiện theo từng dự án, hạng mục, nhiệm vụ đã hoàn thành trong quý (nếu có);

- Báo cáo tai nạn, sự cố BMVN có liên quan.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Thông tin phát hiện BMVN do cộng đồng thông báo;

- Báo cáo sự cố bom mìn trong cộng đồng;

- Báo cáo về hoạt động giáo dục nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn trên địa bàn;

- Báo cáo về nạn nhân bom mìn;

- Báo cáo về các hoạt động, dịch vụ hỗ trợ cho nạn nhân bom mìn như phục hồi chức năng, chăm sóc y tế, hỗ trợ sinh kếi hòa nhập cộng đồng.

4.3.1.4.3. Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh có trách nhiệm:

- Thực hiện việc kiểm tra, xác nhận, tng hợp thông tin KPHQBM trên địa bàn và báo cáo theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 195/2019/TT-BQP;

- Hàng năm phải kiểm tra, báo cáo tình trạng sử dụng đất đai đã được RPBM trên địa bàn, báo cáo về VNMAC trong kỳ báo cáo cuối năm.

4.3.1.4.4. Ch đầu tư/chủ dự án có trách nhiệm thu thập, lưu trữ, xử lý và báo cáo về VNMAC các thông tin sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, dự án, hạng mục, nhiệm vụ ĐT, KS, RPBM.

4.3.2. Các yêu cầu về hệ thống cơ sở dữ liệu nội bộ của tổ chức hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn

4.3.2.1. Đảm bảo xây dựng và thực hiện các chính sách, tiêu chuẩn và quy định cho việc quản lý thông tin. Các chính sách, tiêu chuẩn và quy định này phải phù hp với các quy chun kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia khác có liên quan.

4.3.2.2. Xác định rõ ràng vai trò của cá nhân và cơ quan phụ trách hệ thống quản lý thông tin trong tổ chức và đảm bảo rằng cơ quan phụ trách hệ thống quản lý thông tin có quyền truy cập thông tin của các bên liên quan trong nội bộ.

4.3.2.3. Xây dựng các quy định về bảo mật thông tin, bo vệ thiết bị thông tin. Tất cả những ngưi sử dụng thông tin đều phải được phổ biến và ký cam kết bảo mật trước khi họ được phép truy cập vào bất kỳ thành phần nào của hệ thống quản lý thông tin.

4.3.2.4. Cơ sở dữ liệu của hệ thống quản lý thông tin nội bộ phải có đủ dữ liệu để theo dõi, đánh giá và cải tiến liên tc các quy trình quản lý và thực hiện khắc phục hậu quả bom mìn.

4.3.2.5. Dữ liệu được thu thập, lưu trữ và báo cáo phải được QLCL, có độ tin cậy cao đáp ng nhu cầu nội bộ ca tổ chức và đáp ng các yêu cầu thông tin của các bên liên quan.

4.3.2.6. Cán bộ, nhân viên làm công tác quản lý thông tin phải đáp ứng tối thiểu các năng lực sau:

- Truy cập, nhập dữ liệu;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Sử dụng thành thạo, quản lý và cải tiến các quy trình và phần mềm quản lý thông tin;

- Phân tích dữ liệu/GIS;

- Quản trị hệ thống;

- Có chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ chuyên môn về hoạt động KPHQBM.

4.3.2.7. Hệ thống máy tính và thiết bị được sử dụng trong hệ thống quản lý thông tin phải đáp ứng ít nht các thông số kỹ thuật tối thiểu của phần mềm qun lý thông tin và GIS được sử dụng và các yêu cầu sau:

- Phải phù hp với công suất và nhiệm vụ của hệ thống;

- Có đủ dung lượng để lưu trữ dữ liệu của tổ chức;

- Hệ điều hành được cập nhật;

- Phần mềm được cấp phép và có các hệ thống ngoại vi thích hợp như máy in và máy quét;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.4. Điu tra sự cố bom mìn

4.4.1. Sự c bom mìn

4.4.1.1. Một vụ n BMVN xảy ra ngoài kế hoạch tại nơi đang có các hoạt động ĐT, KS, RPBM, không phân biệt nguyên nhân hay hậu quả.

4.4.1.2. Việc phát hiện sót BMVN tại khu vực đã được RPBM.

4.4.1.3. Một vụ nổ BMVN xảy ra trên phạm vi toàn quốc gây ra hậu quả (có người chết, bị thương hoặc thiệt hại lớn về tài sản) ngoài các sự cố quy định tại 4.4.1.1 và 4.4.1.2.

4.4.2. Báo cáo sự c bom mìn

4.4.2.1. Báo cáo sơ bộ sự cố bom mìn:

4.4.2.1.1. Báo cáo sơ bộ cung cấp thông tin cơ bản về sự c bom mìn cho các Cơ quan qun lý nhà nước v khắc phục hậu quả bom mìn nhằm kịp thời h tr đối với trường hợp khn cấp và có thể đưa ra một cảnh báo chung nht cho các tổ chức RPBM khác về sự cố xảy ra.

4.4.2.1.2. Thực hiện báo cáo ngay sau khi sự cố xảy ra bằng hai phương pháp: Báo cáo bằng điện thoại và báo cáo bằng văn bản, fax hoặc thư điện tử.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4 4.2.2.1. Báo cáo chi tiết sự cố bom mìn là nội dung kết quả điều tra do các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương kết hợp cùng chủ đầu tư, đơn vị thực hiện KS, RPBM (nếu có) thực hiện.

4.4.2.2.2. Phải thực hiện báo cáo chi tiết sự cố bom mìn trong thời hạn 7 ngày làm việc sau khi xảy ra sự cố.

4.4.2.3. Nội dung báo cáo sơ bộ và báo cáo chi tiết sự cố bom mìn theo quy định tại Phụ lục C.

4.4.3. Quy định phân cấp báo cáo

4.4.3.1. Với các sự cố xảy ra trong quá trình ĐT, KS, RPBM, đơn vị thi công báo cáo sơ bộ về Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện nơi xảy ra sự cố, chủ đầu tư và Bộ Tư lệnh Công binh.

4.4.3.2. Với các sự cố sót BMVN sau quá trình RPBM chủ đầu tư báo cáo sơ bộ về Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện nơi xảy ra sự cố và Bộ Tư lệnh Công binh.

4.4.3.3. Với bất kỳ vụ nổ BMVN nào (sự cố theo 3.4.1.3), Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện nơi xảy ra sự cố phải báo cáo sơ bộ về Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh và Bộ Tư lệnh Công binh.

4.4.3.4. Báo cáo điều tra sự cố bom mìn do Bộ Tư lệnh Công binh chủ trì thực hiện và gửi báo cáo về Bộ Quốc phòng.

4.4.4. Mục đích, nội dung, phương pháp tiến hành ĐT sự cố bom mìn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Điều tra sự cố bom mìn là một hoạt động độc lập với hoạt động điều tra khác theo quy định của pháp luật.

4.4.4.2. Các sự cố bom mìn phải tiến hành điều tra:

- Sự cố bom mìn gây ra thương tật hay gây chết người;

- Sự cố bom mìn gây ra hư hại về tài sản;

- Việc phát hiện ra BMVN còn sót trong khu vực đã được RPBM.

4.4.4.3. Hình thức và lực lượng tiến hành điều tra sự cố bom mìn.

4.4.4.3.1. Điều tra nội bộ: Do đơn vị tổ chức thi công KS, RPBM có sự cố thực hiện.

4.4.4.3.2. Điều tra của các cơ quan quản lý nhà nước: Bộ Tư lệnh Công binh chủ trì thực hiện điều tra khi có các sự cố theo 4.4.4.2; các cơ quan sau có trách nhiệm cử cán bộ tham gia:

- Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh nơi xảy ra sự cố;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Chủ đầu tư (nếu có).

4.4.4.4. Yêu cầu về điều tra sự cố bom mìn:

- Điu tra bắt đầu càng sớm càng tốt;

- Nhân sự được lựa chọn tham gia cuộc điều tra không liên quan đến sự cố và có đủ năng lực, kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết đáp ứng cho cuộc điều tra;

- Các khu vực sự cố cần được bảo vệ càng lâu càng tốt, cho đến khi kết thúc điều tra nhằm tránh mt mát các thông tin có giá trị;

- Các bức ảnh và vật chng v khu vực xảy ra sự cố cần được thu thập ngay khi xảy ra sự cố;

- Tổ điều tra phải gồm ít nht 3 thành viên.

4.4.4.5. Các nội dung tối thiểu phải thu thập trong quá trình điều tra tuân thủ theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10299-9:2014, Khắc phục hậu quả bom mìn, vật n sau chiến tranh - Phần 9: Điều tra sự cố bom mìn, vật nổ.

4.4.4.6. Yêu cầu thông tin về sự cố bom mìn:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Báo cáo tất cả các sự cố bom mìn về cơ quan quản lý nhà nước về khắc phục hậu quả bom mìn theo đúng mẫu biểu và thời gian quy định;

- Kịp thời chụp ảnh các sự cố bom mìn tại hiện trường và bảo vệ hiện trường cho ti khi sự cố được điều tra;

- Cung cp các hồ sơ, tài liệu, ảnh chụp, kết quả điều tra nội bộ cho tổ điều tra của các cơ quan quản lý nhà nước về khắc phục hậu quả bom mìn khi có yêu cầu.

4.4.4.6.2. Trách nhiệm của các Cơ quan quản lý nhà nước về khắc phục hậu quả bom mìn và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Phổ biến rộng rãi thông tin về các sự cố bom mìn: Các trường hợp gây ra sự cố và tác hại phát sinh từ sự cố, bản phân tích các thông tin thu thập được trong suốt quá trình điều tra và các kết luận, đánh giá và khuyến nghị sau khi kết thúc điều tra;

- Phổ biến kết quả của tất cả các báo cáo và điều tra về sự cố bom mìn cho các tổ chức RPBM, Trung tâm Cơ s dữ liệu bom mìn quốc gia/VNMAC và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi xảy ra sự cố để cập nhật, quản lý dữ liệu tai nạn nổ bom mìn.

4.5. Điều kiện chuyển tiếp

4.5.1. Các dự án, hạng mục, nhiệm vụ RPBM đã được thẩm định và phê duyệt phương án kỹ thuật thi công và dự toán bi các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước khi Quy chun kỹ thuật này có hiệu lực tiếp tục thực hiện theo hồ sơ đã được thẩm định và phê duyệt.

4.5.2. Các dự án, hạng mục, nhiệm vụ RPBM được thẩm định và phê duyệt phương án kỹ thuật thi công và dự toán sau thời đim Quy chuẩn kỹ thuật này có hiệu lực phải tuân thủ các quy định trong Quy chun kỹ thuật này.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.1. Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến hoạt động ĐT, KS, RPBM trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân theo các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này.

5.2. Bộ Tư lệnh Công binh có trách nhiệm ch đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức RPBM thực hiện công tác ĐT, KS, RPBM theo đúng quy định của Quy chun kỹ thuật này.

5.3. VNMAC có trách nhiệm thm định, kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức RPBM nước ngoài hoạt động trên lãnh th Việt Nam thực hiện ĐT, KS, RPBM theo đúng quy định tại Quy chun kỹ thuật này.

6. T CHỨC THỰC HIỆN

6.1. Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng/Bộ Tổng Tham mưu chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Công binh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức phổ biến áp dụng và kiểm tra việc thực hiện thống nhất Quy chuẩn kỹ thuật này trong cả nước.

6.2. Trường hợp Việt Nam tham gia ký kết các hiệp định song phương hoặc đa phương mà có những điều khoản khác với quy định trong Quy chun kỹ thuật này hoặc có thay đổi, bổ sung thì thực hiện theo điều khoản của hiệp định song phương hoặc đa phương đó./.

 

Phụ lục A

Tổ chức biên chế và các trang thiết bị tối thiểu cho hoạt động y tế trên hiện trường

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

STT

Tổ chức, biên chế

Số lượng (người)

1

Bác sỹ/y sỹ tổ trưởng

01

2

Điều dưỡng viên trung cp

02

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tải thương (kiêm nhiệm)

Từ 2 đến 4

4

Lái xe

01

CHÚ THÍCH: Áp dụng tại hiện trường RPBM có t 3 đội RPBM trở lên, khi đó các đội có thể không phải biên chế nhân viên y tế.

Bng A.2 - Phương tiện y tế tối thiểu cho hoạt động y tế của công trường khảo sát, rà phá bom mìn

STT

Tên phương tiện, hoạt chất

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Số lượng

I. Phương tiện vận chuyển

 

Xe cứu thương chuyên dụng hoặc các phương tiện vận chuyển tương đương phù hợp địa hình (ca nô, máy bay...)

Cái

01

II. Phương tiện thông khí và các dụng cụ hỗ trợ hô hp

1

Bóp bóng người lớn loại sử dụng nhiều lần (ambu + mask)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

02

2

Mặt nạ thanh quản các cỡ dùng cho người lớn (mask thanh quản)

Bộ

02

3

Mặt nạ th ô xy người lớn

Cái

02

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Canuyl Mayo đường miệng và mũi các cỡ

Cái

Mỗi cỡ 02 cái

5

Nguồn cung cấp ô xy trong 120 min/8 L/min [10 L/20 MPa (200 bar)], có đồng hồ đo áp lực và bộ điều chỉnh lưu lượng

Bộ

01

6

Dây thông khí mũi - họng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

02

7

ng nội khí quản các số

Cái

Mỗi số 01 cái

8

Bộ dụng cụ đt nội khí quản

Bộ

01

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bộ dụng cụ mở khí quản (bao gồm cả Canule Krishaber hoặc Sjoberg + thuốc gây tê + bơm tiêm + kim, chỉ khâu...)

Bộ

01

10

Dây dẫn ô xy các cỡ

Cái

Mỗi cỡ 01 cái

11

Kim chọc dịch, khí màng phổi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mỗi loại 02 cái

III. Dụng cụ tiêm truyền

1

Kính bảo vệ mt

Cái

02

2

Thùng chứa đồ sắc nhọn

Cái

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Kim luồn tĩnh mạch cỡ 14G, 16G, 18G, 20G

Cái

Mỗi cỡ 5 cái

4

Bộ dây truyền

Bộ

10

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cuộn

02

6

Ga rô tĩnh mạch

Cái

02

7

Bông cồn

Lọ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

Bơm tiêm dùng một lần 5 ml

Cái

20

9

Bơm tiêm dùng một lần 10 ml

Cái

20

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cái

20

11

Nước ct 5 ml

Ống

20

12

Găng y tế vô khun

Đôi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IV. Dụng c băng vết thương

1

Băng tam giác

Cái

10

2

Gạc tiệt trùng (10 x 10) cm hoặc (10 x 20) cm, gói 10 cái

Gói

20

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Băng cuộn 10 cm

Cuộn

20

4

Băng cuộn 15 cm

Cuộn

20

5

Gạc bụng/ngực

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mỗi loại 10 cái

6

Băng bỏng

Cái

10

7

Băng đệm mắt

Cái

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Băng chun

Cuộn

04

9

Ga rô

Cái

05

Dung dịch sát khuẩn vết thương

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lọ

02

11

Cồn 70° chai 500 ml

Chai

02

12

Ô xy già 30 th tích

Lọ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13

Dung dịch sát khuẩn tay nhanh

Lọ

02

V. Nẹp cố định

1

Bộ nẹp c định cánh tay, cẳng tay (hoặc nẹp Cramer)

Bộ

Mỗi loại 02 bộ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bộ nẹp cố định đùi, cẳng chân

Bộ

Mỗi loi 02 bộ

3

Nẹp c định cột sống cổ các cỡ

i

Mỗi c 02 cái

4

Nẹp cố định cột sống lưng, tht lưng các cỡ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mi cỡ 02 cái

VI. Các khoản khác

1

Kéo cắt băng

Cái

02

2

Kìm Kelly

Cái

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Kìm sát trùng

Cái

02

4

Ống nghe

Cái

02

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cái

02

6

Thẻ phân loại nạn nhân

Bộ

02

7

Gạc đệm cỡ trung bình

Cái

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

Đèn soi tai, đồng tử

Cái

01

9

Băng dính

Cuộn

02

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cái

05

11

Kim liền ch (tự tiêu và không tự tiêu) đã tiệt trùng các số

Sợi

Mỗi số 02 sợi

12

Hộp dụng cụ tiu phẫu (02 kẹp, 02 kéo, 02 kẹp phẫu tích, cán dao, lưỡi dao dùng một lần, kim liền chỉ khâu, kìm kẹp kim)

Bộ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

VII. Danh mục thuốc thiết yếu

Nhóm thuc tim mạch

1

Dopamin 200 mg

Ống

05

2

Dobutamin 250 mg

Ống

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Noradrenaline 1 mg

Ống

20

4

Adrenaline 1 mg

Ống

20

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ống

20

6

Nitroglycerine Spray 200 liều (mỗi liều 0,4 mg)

Lọ

01

7

Nifedipin 10 mg

Viên nang

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

Captopril 25 mg

Viên

10

9

Amiodaron 150 mg

Ống

05

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ống

05

11

Digoxin 0,25 mg/1 ml

Ống

05

12

Furosemid 40 mg

Viên nén

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13

Amiodaron 200 mg

Viên

10

14

Nitroglycerin 1 mg/10 ml

Ống

05

15

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Viên

20

Nhóm thuốc hô hp

16

Salbutamol bình xịt 200 liều (mỗi liều 100 microgam) hoặc thuốc tương đương

Lọ

02

17

Terbutaline sulfate 0,5 mg

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

05

Nhóm thuc tiêu hóa

18

Hyoscine-N-butylbromide 20 mg

Ống

10

19

Spasvamaverine 40 mg

Viên nén

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20

Metoclopramide chlohydrate 10 mg

Ống

10

21

Berberine 100 mg

Viên

50

22

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Viên

50

23

Pethidine chlohydrate 100 mg

Ống

05

24

Diazepam 10 mg

Ống

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

25

Diazepam 5 mg

Viên

20

Nhóm thuốc kháng sinh

26

Cephalosporin 1 g

Lọ

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ciprofloxacin 400 mg

Viên

20

28

Cefuroxim 500 mg

Viên

30

Nhóm thuốc chống độc

29

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ống

02

30

Bột than hoạt

Tuýp

02

Thuốc gây tê tại chỗ

31

Lidocain 2 %/2 ml

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50

Thuốc chống chóng mặt

32

Acetyl-DL-Leucine 500 mg

Ống

10

Nhóm thuốc giảm đau, hạ st, chng viêm

33

Paracetamol 1 g

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

05

34

Paracetamol 500 mg

Viên sủi

10

Dịch truyền

35

Dung dịch natriclorua 0,9% 500 ml

Chai

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

36

Dung dịch glucose 5% 500 ml

Chai

05

37

Dung dịch glucose 10% 500 ml

Chai

05

38

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chai

05

39

Dung dịch ringer lactate 500 ml

Chai

05

40

Dung dịch Hydroxyethyl starch 6% hoặc dung dịch cao phân tử khác tương đương 500 ml

Chai

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhóm thuốc chống dị ng

41

Diphenhydramin hydroclorid 10 mg

Ống

Từ 2 đến 5

42

Methylprednisoione Natri succinate 40 mg

Ống

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chlorpheniramine maleate 4 mg

Viên nén

20

44

Loratadin 10 mg

Viên nén

10

Một số thuốc khác

45

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tuýp

01

46

Calcium chloride 0,5 g/5 ml

Ống

05

47

Kali chlorid 500 mg

Ống

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

48

Kali chlorid 600 mg

Viên

10

49

Oresol

Gói

10

50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lọ

02

51

Natri clorld 0,9% 10 ml

Lọ

10

VIII. Thuốc và phương tiện y tế ti thiu cho phương tiện vận chuyển

1

Cáng thương với các đai và phương tiện giữ c định cáng thương vào xe

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

01

2

Ván cứng cột sng và mũ gi đầu (hoặc tương tự)

Cái

01

3

Chăn ấm

Cái

02

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bình nước 10 L

Bình

01

5

Phương tiện liên lạc

Bộ

01

6

Dụng cụ báo tín hiệu khói (nếu cần)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

01

7

Đèn nháy

Cái

01

8

Bình ô xy dung tích 5 L, có đồng hồ đo áp lực và bộ điều chỉnh lưu lượng; dây dẫn ô xy các cỡ người lớn

Bộ

01

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bóp bóng người lớn loại sử dụng nhiều lần (ambu + mask)

Bộ

02

10

Mặt nạ thanh quản các cỡ dùng cho người lớn (mask thanh quản)

Bộ

02

11

Mặt nạ th ô xy người lớn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

02

12

Canute Mayo đường miệng và mũi các cỡ

Cái

Mỗi c 02 cái

13

Dây thông khí mũi - họng

Cái

02

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ống nội khí quản các số

Cái

Mỗi s 1 cái

15

Bộ dụng cụ đặt nội khí quản

Bộ

01

16

Bộ dụng cụ m khí qun (bao gồm cả Canule Krishaber hoặc Sjoberg + thuốc gây tê + bơm tiêm + kim, ch khâu…)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

01

17

Dây dẫn ô xy các cỡ

Cái

Mỗi cỡ 01 cái

18

Máy theo dõi bệnh nhân xách tay (monitor) tối thiểu có 2 thông số: mạch, SpO2, dùng pin

Cái

01

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng A.3 - Phương tiện y tế khác cho một tổ hỗ trợ y tế của công trưng RPBM

STT

Tên phương tiện

Đơn vị tính

Số lượng

1

Bộ dụng cụ hút, ra dạ dày

Bộ

01

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dụng cụ soi thanh quản (có lưỡi đèn và pin)

Cái

01

3

Kìm Magill số 8

Cái

01

4

Kìm Magill số 9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

01

5

Dung dịch nước muối rửa 0,9%

Lít

10

6

y hút dịch di động dùng nguồn c quy hoặc điện xoay chiu 220 V/50 Hz

Cái

01

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Máy theo dõi bệnh nhân xách tay (monitor) tối thiểu có 2 thông s: Mạch, SpO2, dùng pin

Cái

02

8

Bộ ống thông tiểu các cỡ

Bộ

02

9

Bình nước uống 10 L

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

02

10

Chăn ấm

Cái

02

 

Phụ lục B

Huấn luyện y tế

B.1. Nội dung huấn luyện đối với nhân viên RPBM

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

B.1.2. Kỹ thuật cấp cu cơ bản, bao gồm:

- Hồi sinh tổng hợp: Hà hơi thổi ngạt; ép tim ngoài lồng ngực;

- Cầm máu vết thương: Cầm máu tạm thời vết thương bằng cách gấp chi, ấn động mạch, băng ép, bảng chèn, băng nút, kẹp thắt mạch máu, ga rô;

- Băng bó vết thương: Nhặt các dị vật trên bề mặt vết thương, vệ sinh vết thương bằng dung dịch sát khun và các dụng cụ vô khuẩn nhằm hạn chế nhiễm khuẩn vết thương, rửa từ trong ra ngoài vùng vết thương theo đường xoắn ốc. Băng các vùng khác nhau của cơ thể bằng kiểu băng phù hợp như băng vòng xoắn, băng số 8, băng dẻ quạt;

- C định tạm thời xương gãy bằng các loại nẹp chuyên dụng hoặc nẹp tự tạo;

- Phương pháp cáng thương, vận chuyển nạn nhân từ khu vực nguy him đến địa điểm tập kết đ cứu chữa bằng tay không, bằng cáng.

B.1.3. Tầm quan trọng của việc giao tiếp, động viên nạn nhân bom mìn.

B.1.4. Tầm quan trọng của việc chống để nạn nhân bị lạnh, mưa, tuyết, gió hoặc quá nóng.

B.2. Nội dung huấn luyện giám sát viên và đội trưng đội RPBM

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Cách thức quản lý việc di chuyển nạn nhân ra khỏi khu vực độc hại, nguy hiểm;

- Cách thức quản lý tai nạn bom mìn gây thương tích cho nhiều người;

- Cách lập kế hoạch và điều phối việc di chuyển nạn nhân từ công trường đến cơ sở chăm sóc phẫu thuật;

- Hệ thống liên lạc với các cơ sở điều trị y tế và phẫu thuật, với các tổ chức hoặc cơ quan hoặc cá nhân có trách nhiệm yêu cầu trợ giúp để hỗ trợ chuyển nạn nhân đến bất c cơ s chăm sóc y tế trung gian nào và sau đóđến các cơ sở phẫu thuật phù hợp.

B.3. Nội dung huấn luyện đội ngũ nhân viên hỗ trợ y tế

- Đánh giá tình trạng sức khỏe chung của nạn nhân, phân loại ưu tiên và đánh giá phương pháp điều trị cần thiết;

- Đánh giá phương pháp tải thương tốt nhất;

- Báo cáo đề nghị hỗ trợ y tế để điều trị cho nạn nhân tại chỗ hoặc tại một địa đim thích hợp trước khi chuyển lên các cơ sở điều trị tốt hơn;

- Điều trị nạn nhân một cách phù hp và an toàn tại công trường và trên đường vận chuyển nạn nhân đến mt cơ sở điều trị tốt hơn;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Phụ lục C

Báo cáo sự cố bom mìn

C.1. Nội dung báo cáo sơ bộ sự cố bom mìn

Tùy thuộc vào dạng sự cố mà báo cáo sơ bộ sự cố bom mìn các nội dung sau:

Nơi gửi: Tên tổ chức gửi

Ngày, tháng, năm gửi báo cáo: …………………………

Nơi nhận: …………………………

Tiêu đề: Báo cáo sơ bộ sự cố bom mìn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Thời gian xảy ra sự cố.

3. Thông tin về nạn nhân:

- Tên, giới tính, công việc được giao của nạn nhân;

- Tình trạng hiện tại của nạn nhân.

- Thông tin liên lạc vi người thân của người bị nạn.

4. Thiết bị/cơ sở hạ tầng/tài sản bị hư hại.

5. Mô tả sự cố diễn ra như thế nào.

7. Các thông tin khác:

- Xác định loại sự cố: Sự cố trong khi KS, RPBM/sót bom mìn/một vụ nổ ngoài hoạt động KS,RPBM.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C.2. Nội dung báo cáo chi tiết sự cố bom mìn

Tùy vào dạng sự cố, báo cáo chi tiết sự cố bom mìn gồm các nội dung sau:

Nơi gửi: Tên tổ chức

Ngày gửi báo cáo: …………………………

Nơi nhận: …………………………

Tiêu đề: Báo cáo chi tiết sự cố bom mìn

Phần 1 - Thông tin chung (tóm tắt thông tin trong báo cáo sơ bộ)

1. Nơi xy ra sự cố (tnh, huyện, xã).

2. Thời gian xảy ra sự cố.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phần 2 - Chi tiết sự cố

Cung cp một mô tả chung về cách thức sự việc xảy ra gồm địa điểm, thời gian, nhân sự RPBM, các nhân viên không tham gia RPBM có liên quan, các loại BMVN, các phương tiện, thiết bị liên quan. Đính kèm hình ảnh, sơ đồ và bản đồ sự c RPBM (bản đ vị trí và bản đồ chi tiết hiện trường).

Phần 3 - Điều kiện hiện trường sự cố

- Mô tả các điều kiện tại hiện trường vào thời đim xảy ra sự cố về mặt bố trí nơi làm việc, các đánh dấu, mặt đất, địa hình, thảm thực vật và thời tiết:

+ Bố cục và đánh dấu hiện trường: Mô tả bố cục của hiện trường liên quan đến vị trí của sự cố bao gồm khu vực kiểm soát, đánh du nơi làm việc nói chung và đánh dấu nơi làm việc cụ thể trong khu vực sự cố. Xem xét những yếu tố tác động của thời tiết trên khu vực hiện trường;

+ Mặt đất và địa hình: Mô tả mặt đt về chất đất, độ cứng và độ ẩm. Mô tả địa hình là bng phng, nhấp nhô hay đồi núi, độ dốc;

+ Thảm thực vật: Mô tả những thảm thực vật về chủng loại, mật độ, kích thước chiều cao của cỏ, cây, bụi rậm và đường kính tối đa của thân thm thực vật;

+ Thời tiết: Mô tả thời tiết vào thời điểm xảy ra sự cố bom mìn.

- Cung cấp các hình ảnh để mô tả điều kiện tại hiện trường xảy ra sự cố.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Thông tin chi tiết về đội: Cung cấp thông tin chi tiết về số lưng và thành phần của đội (nhân viên RPBM, trưởng nhóm, giám sát, nhân viên y tế); các bằng cấp, chứng chỉ; kinh nghiệm (loại công việc đã làm, địa điểm, điều kiện nơi làm việc và các loại bom mìn đã gặp); việc đào tạo bồi dưỡng gần đây nhất và nội dung đào tạo;

- Chi tiết nhiệm vụ: Cung cp thông tin chi tiết về nhiệm vụ, bao gồm các tài liệu ĐT KS, kế hoạch rà phá của nhiệm vụ, các khu vực được rà phá, chiều sâu rà phá, chủng loại và mật độ BMVN dự kiến, thời gian thực hiện, số lượng và chủng loại BMVN đã dò tìm được và bất kỳ vấn đề nào gặp phi trong công việc.

Phần 5 - Thiết b và quy trình được sử dụng

- Thiết bị được sử dụng: Cung cấp thông tin chi tiết của thiết bị được sử dụng tại hiện trường liên quan đến vụ việc (thiết bị dò tìm, thiết bị bảo vệ cá nhân, thiết bị y tế, phương tiện và thiết bị cơ khí);

- Quy trình sử dụng: Cung cấp một bản tổng quan về các quy trình được sử dụng liên quan đến vụ việc;

- Công việc hàng ngày: Cung cấp thông tin chi tiết của công việc hàng ngày theo các nhiệm vụ tại thời điểm xảy ra sự cố, số giờ làm việc của nhân viên và những người liên quan trong vụ việc vào ngày trước khi sự cố xảy ra.

Phần 6 - Thông tin liên quan đến sự cố

- Thông tin về BMVN có liên quan trong sự cố: Tên, loại, kích cỡ, trọng lượng, vị trí dưới hay trên mặt đt;

- Thông tin chi tiết về kích thước, chiều sâu của hố nổ, các mảnh vỡ hoặc vật nghi ngờ có liên quan;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phần 7 - Chi tiết thương vong

Cung cấp thông tin chi tiết của tất cả những người bị thương (nặng hay nhẹ) do hậu quả của sự cố (gồm tên, giới tính, tuổi, nghề nghiệp, chi tiết về thương tích).

Phần 8 - Hư hại về thiết bị, tài sn, cơ sở hạ tầng

Cung cấp thông tin chi tiết về tài sản, thiết bị, cơ sở hạ tầng bị hư hại:

- Với các thiết bị phải mô tả chi tiết người sở hữu, sử dụng, số năm sử dụng và số seri (nếu có th), giá trị hiện tại (nếu biết), chi tiết hư hại, bảo hiểm của người, tổ chức sở hữu và nếu có thể khảo sát giá sửa chữa, thay thế;

- Với tài sản và cơ sở hạ tầng, cung cấp thông tin chi tiết của người sở hữu, thiệt hại xảy ra, bảo him tài sản của người chủ sở hữu và giá để phục hồi sa chữa;

- Đính kèm ảnh của các thiết bị hư hại, tài sản và cơ sở hạ tầng.

Phần 9 - Hỗ trợ y tế và cứu thương

Nhận xét tính hiệu quả sự hỗ trợ về mặt cứu thương và y tế giữa kế hoạch và trên thực tế, thiết bị y tế cung cấp, phương tiện liên lạc, phương tiện vận chuyển, phác đồ điều trị y tế và các trợ giúp bên ngoài với các nạn nhân. Cung cấp chi tiết những thiếu sót và kiến nghị để cải thiện thiếu sót này.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phần 11 - Thảo luận, kết luận và khuyến nghị.

H tên và chữ ký của nhân viên điều tra

Kèm theo:

1. Bản sao báo cáo sơ bộ sự cố.

2. Lời kể của nhân chứng.

 

Phụ lục D

Hệ thống đánh dấu trong KS, RPBM

D.1. Điểm chuẩn, điểm tham chiếu: Có thể là một vật thể tự nhiên hoặc cọc bê tông, và ít nhất cần có chứa thông tin v dự án, hạng mục, nhiệm vụ ĐT, KS, RPBM. Từ điểm chuẩn, góc chun Bắc la bàn và khoảng cách so với điểm bắt đầu của nhiệm vụ rà phá phải được ghi lại. Điểm chuẩn cần được đặt bên ngoài khu vực nguy hiểm tại một vị trí dễ nhận biết trên bản đồ và trên thực địa.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

D.3. Cọc điểm chuyển hưng: Phải được đặt mỗi góc trên đường biên ngoài của khu vực khảo sát, RPBM. Phải sử dụng cọc dài 1,2 m vi đầu cọc sơn vàng tối thiểu 0,15 m, sau đó sơn trng tối thiu 0,15 m. Nếu sử dụng dây cảnh báo để cải thiện tầm nhìn của cọc, phải sử dụng dây viền vàng trắng.

D.4. Các cọc đánh dấu ranh giới/cọc biên: Phi được đặt mỗi 25 m giữa các đim uốn. Phải sử dụng cọc dài 1,2 m với đầu cọc sơn đỏ tối thiu 0,15 m, sau đó sơn trắng tối thiểu 0,15 m. Nếu cần, có thể rút ngắn khoảng cách giữa các cọc để có th quan sát rõ hơn. Nếu sử dụng dây cảnh báo để cải thiện tầm nhìn cọc, phải sử dụng dây viền đỏ trắng.

D.5. Cọc đánh dấu ô khảo sát/rà phá: Phải được đặt ở tâm và 4 góc các ô kích thước tối đa (50 x 50) m trong khu vực thi công. Phi sử dụng cọc dài 1,2 m với đầu cọc sơn đỏ tối thiểu 0,15 m. Có thể giảm bớt kích thước ô rà để có thể quan sát tốt hơn.

D.6. Cọc đánh dấu khu vực an toàn là cọc dài 0,7 m, đầu cọc sơn trắng 0,15 m. Các cọc này đánh dấu ranh gii của các khu vực được chỉ định an toàn nằm trong (hoặc ngoài) khu vực nguy hiểm, như h thử máy dò, hố thu phế liệu kim loại...

D.7. Các dải dò được đánh du bằng dây màu đỏ hoặc trắng đ xen kẽ rải dọc hai biên di dò trên mặt đt. Nếu cần, dây có th được buộc vào cọc đánh dấu dải dò đ đảm bảo dây được rải thẳng và được cố định.

D.8. Cọc đánh dấu dải dò dài 0,30 m. Các cọc này cũng có th được sử dụng để đánh dấu (khóa chéo) một dải dò tạm dừng trưc một đợt ngh dài hoặc khi kết thúc ngày làm việc.

D.9. Các vật liệu nổ được đánh dấu bng một bộ gồm 3 cọc dài 0,3 m không sơn đặt theo hình tam giác, nối với nhau bng dây cảnh báo nguy hiểm. Bộ đánh dấu này thể hiện vị trí của một vật liệu nổ. Trong một số trường hợp nhất định (như điều tra, khảo sát), có thể chỉ cần sử dụng dây cnh báo nguy hiểm.

D.10. Cọc tiến độ/hoạt động hàng ngày dài 0,7 m, đầu cọc sơn xanh tối thiểu 0,15 m. Nhân viên rà sử dụng cọc này để đánh dấu điểm bắt đầu dò hàng ngày trên dải dò nhm hỗ trợ theo dõi tiến độ khảo sát, rà phá.

D.11. Cọc đánh dấu tín hiệu là cọc dài 0,25 m được gn cờ đỏ. Các cọc này được sử dụng để thể hiện vị trí của các tín hiệu phát hiện bi máy rà kim loại.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

D.13. Biển báo báo hiệu vật liệu nổ

Nếu một hiện trưng được đánh dấu bằng các biển báo báo hiệu vật liệu nổ, phải sử dụng biển báo theo Hình D.1 hoặc Hình D.2.

CHÚ THÍCH:

1) Kích thước biển báo hình vuông: mỗi cạnh dài 0,25 m.

2) Nền bin báo màu đỏ, ch màu đen, chiu cao chữ không nh hơn 18 mm.

Hình D.1 - Bin báo vật liệu nổ hình vuông

CHÚ THÍCH:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2) Nền biển báo màu đ, chữ màu đen, chiều cao chữ không nh hơn 18 mm.

Hình D.2 - Biển báo vật liệu nổ hình tam giác

Thuộc tính TCVN QCVN01:2022/BQP

Loại văn bản Quy chuẩn
Số hiệu QCVN01:2022/BQP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/08/2022
Ngày hiệu lực ...
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật Tháng trước
(14/09/2022)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quy chuẩn QCVN01:2022/BQP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quy chuẩn QCVN01:2022/BQP
        Loại văn bản Quy chuẩn
        Số hiệu QCVN01:2022/BQP
        Cơ quan ban hành Bộ Quốc phòng
        Người ký ***
        Ngày ban hành 30/08/2022
        Ngày hiệu lực ...
        Ngày công báo ...
        Số công báo
        Lĩnh vực Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lực Không xác định
        Cập nhật Tháng trước
        (14/09/2022)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Lịch sử hiệu lực Quy chuẩn QCVN01:2022/BQP

              • 30/08/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực