Nóng: Bộ Y tế thay đổi đánh giá cấp độ dịch Covid-19, cả nước chủ yếu là vúng xanh

Ngày 27/01/2022, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 218/QĐ-BYT Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Quyết định 218 thay thế Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021.