Công văn 6936/VPCP-KSTT

Nội dung toàn văn Công văn 6936/VPCP-KSTT 2022 đôn đốc thực hiện Nghị quyết 131/NQ-CP

Nội dung toàn văn Công văn 6936/VPCP-KSTT 2022 đôn đốc thực hiện Nghị quyết 131/NQ-CP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6936/VPCP-KSTT
V/v đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2022

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Chủ tịch, Tổng Giám đốc các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước.

Ngày 06 tháng 10 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 131/NQ-CP về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp, trong đó đã giao rõ trách nhiệm cho các bộ, cơ quan, địa phương phải thực hiện.

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết nêu trên, Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chủ tịch, Tổng Giám đốc các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai và hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao (phụ lục đính kèm) và định kỳ trước ngày 20 tháng cuối quý gửi kết quả thực hiện về Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: PL, TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KSTT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Trần Văn Sơn

 

 

Thuộc tính Công văn 6936/VPCP-KSTT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 6936/VPCP-KSTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/10/2022
Ngày hiệu lực ...
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 30 phút trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6936/VPCP-KSTT 2022 đôn đốc thực hiện Nghị quyết 131/NQ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6936/VPCP-KSTT 2022 đôn đốc thực hiện Nghị quyết 131/NQ-CP
        Loại văn bản Công văn
        Số hiệu 6936/VPCP-KSTT
        Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
        Người ký Trần Văn Sơn
        Ngày ban hành 14/10/2022
        Ngày hiệu lực ...
        Ngày công báo ...
        Số công báo
        Lĩnh vực Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lực Không xác định
        Cập nhật 30 phút trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6936/VPCP-KSTT 2022 đôn đốc thực hiện Nghị quyết 131/NQ-CP

              • 14/10/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực