Công văn 5133/VPCP-CN

Nội dung toàn văn Công văn 5133/VPCP-CN 2022 kế hoạch chính sách quy hoạch mạng lưới đường sắt

Nội dung toàn văn Công văn 5133/VPCP-CN 2022 kế hoạch chính sách quy hoạch mạng lưới đường sắt


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5133/VPCP-CN
V/v kế hoạch, chính sách, giải pháp và nguồn lực thực hiện Quy hoạch mạng lưới đường sắt

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2022

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 7801/TTr-BGTVT ngày 29 tháng 7 năm 2022) về việc phê duyệt kế hoạch, chính sách, giải pháp và nguồn lực thực hiện Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải thống nhất với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hoàn chỉnh kế hoạch, chính sách, giải pháp và nguồn lực thực hiện Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải, các bộ, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Văn Thành;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- TCty Đường sắt VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: NN, KTTH, ĐMDN, PL;
- Lưu: VT, CN (2). y

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

 

Thuộc tính Công văn 5133/VPCP-CN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5133/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/08/2022
Ngày hiệu lực ...
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 tuần trước
(13/08/2022)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5133/VPCP-CN 2022 kế hoạch chính sách quy hoạch mạng lưới đường sắt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5133/VPCP-CN 2022 kế hoạch chính sách quy hoạch mạng lưới đường sắt
        Loại văn bản Công văn
        Số hiệu 5133/VPCP-CN
        Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
        Người ký Nguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành 12/08/2022
        Ngày hiệu lực ...
        Ngày công báo ...
        Số công báo
        Lĩnh vực Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lực Không xác định
        Cập nhật 3 tuần trước
        (13/08/2022)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5133/VPCP-CN 2022 kế hoạch chính sách quy hoạch mạng lưới đường sắt

              • 12/08/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực