Công văn 4138/LĐTBXH-TCCB

Nội dung toàn văn Công văn 4138/LĐTBXH-TCCB 2022 khắc phục tình trạng cán bộ công chức chức nghỉ việc

Nội dung toàn văn Công văn 4138/LĐTBXH-TCCB 2022 khắc phục tình trạng cán bộ công chức chức nghỉ việc


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4138/LĐTBXH-TCCB
V/v khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2022

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Ngày 08/8/2022, Bộ có Công văn số 3032/LĐTBXH-TCCB về việc báo cáo tình hình công chức, viên chức thuộc Bộ nghỉ thôi việc tính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2022 gửi Bộ Nội vụ. Tiếp đó, ngày 14/9/2022, Bộ Nội vụ có Công văn số 4536/BNV-TCBC về việc khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc. Để khắc phục tình trạng trên, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả của đội ngũ công chức, viên chức, Bộ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu triển khai, thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với Thủ trưởng các đơn vị

- Phối hợp với cấp ủy chú trọng công tác giáo dục chính trị cho đội ngũ công chức, viên chức, tạo tư tưởng yên tâm làm việc trong khu vực nhà nước; xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý có năng lực, uy tín để tổ chức tốt công việc, tạo niềm tin, khuyến khích công chức, viên chức làm việc.

- Quan tâm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, đổi mới công tác bố trí, sử dụng công chức, viên chức; khuyến khích, tạo điều kiện để công chức, viên chức được tham gia học tập nâng cao trình độ, năng lực, nhất là công chức, viên chức trẻ. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; cải thiện môi trường làm việc, tạo cơ hội phát triển, gắn kết, gắn bó, ổn định của đội ngũ công chức, viên chức. Phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên động viên, hỗ trợ kịp thời đối với công chức, viên chức có hoàn cảnh khó khăn.

- Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc việc thực thi đạo đức, văn hóa công vụ, thái độ làm việc của đội ngũ công chức, viên chức, nhất là những lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, thường xuyên tiếp xúc với doanh nghiệp, người dân.

2. Vụ Tổ chức cán bộ

- Tham mưu đề xuất giải pháp xây dựng đội ngũ công chức, viên chức thông qua việc tuyển dụng, tiếp nhận, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo bồi dưỡng.

- Tham mưu trình Bộ biện pháp nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ công chức, viên chức thông qua các chương trình, dự án đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài một cách thiết thực, cụ thể, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; quy hoạch, xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi, làm cơ sở định hướng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ công chức, viên chức.

- Xây dựng bổ sung, hoàn thiện đội ngũ lãnh đạo, quản lý có năng lực, uy tín; thường xuyên rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm trong đó xác định khung năng lực cụ thể làm cơ sở để tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch; tham mưu quản lý tốt biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức của từng đơn vị thuộc Bộ theo vị trí việc làm.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tham mưu, hoàn thiện các quy định về xã hội hóa, định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước làm cơ sở để Bộ, ngành phê duyệt phương án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin (nay là Trung tâm Công nghệ Thông tin)

Tiếp tục nghiên cứu đề xuất giải pháp đổi mới lề lối làm việc, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; cải thiện môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, cạnh tranh lành mạnh. Đẩy nhanh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

5. Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ

- Tiếp tục duy trì thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hp pháp, chính đáng cho công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ trong tình hình mới, nhất là trong việc nắm bắt tâm tư, tình cảm, đời sống của công chức, viên chức thời kỳ hậu COVID-19. Đoàn Thanh niên Bộ phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên với tư cách là lực lượng trẻ tuổi, giàu tiềm năng.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ sở vận động công chức, viên chức thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao; đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, thời gian xử lý công việc; thực hiện kịp thời, tích cực, phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu, sớm triển khai, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ TCCB
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Dũng

 

Thuộc tính Công văn 4138/LĐTBXH-TCCB

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4138/LĐTBXH-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/10/2022
Ngày hiệu lực ...
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 1 giờ trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4138/LĐTBXH-TCCB 2022 khắc phục tình trạng cán bộ công chức chức nghỉ việc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4138/LĐTBXH-TCCB 2022 khắc phục tình trạng cán bộ công chức chức nghỉ việc
        Loại văn bản Công văn
        Số hiệu 4138/LĐTBXH-TCCB
        Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người ký Lê Tấn Dũng
        Ngày ban hành 17/10/2022
        Ngày hiệu lực ...
        Ngày công báo ...
        Số công báo
        Lĩnh vực Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lực Không xác định
        Cập nhật 1 giờ trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4138/LĐTBXH-TCCB 2022 khắc phục tình trạng cán bộ công chức chức nghỉ việc

              • 17/10/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực