Công văn 3863/SGDĐT-KHTC

Nội dung toàn văn Công văn 3863/SGDĐT-KHTC 2022 thống kê sách giáo khoa dùng chung Sở Giáo dục Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Công văn 3863/SGDĐT-KHTC 2022 thống kê sách giáo khoa dùng chung Sở Giáo dục Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3863/SGDĐT-KHTC
Về đề nghị thống kê số lượng sách giáo khoa dùng chung

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2022

 

Kính gửi:

- Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố Thủ Đức;
- Trưởng Phòng GD&ĐT quận, huyện;
- Hiệu trưởng Trường THPT công lập;
- Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

Căn cứ Chỉ thị số 643/CT-BGDĐT ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông báo s247/TB-VPCP ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Văn phòng Chính Phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về lĩnh vực khoa giáo, văn xã trên địa bàn Thành phố, trong đó có nội dung “Chủ động xây dựng phương án sử dụng ngân sách Thành ph để mua sách giáo khoa cho học sinh mượn sử dụng”;

Căn cứ Công văn số 6997/VP-VX ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về tham mưu thực hiện Thông báo s 247/TB-VPCP ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ,

Để có đủ dữ liệu xây dựng phương án trình Ủy ban nhân dân Thành phố về sử dụng ngân sách Thành phố để trang bị sách giáo khoa cho học sinh thuộc diện khó khăn mượn sử dụng, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị báo cáo số lượng học sinh đã có sách giáo khoa theo 02 mẫu thống kê (gửi kèm Công văn này), gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản chậm nhất là 10 giờ 00 thứ sáu, ngày 14 tháng 10 năm 2022 để tổng hợp, đồng thời gửi tập tin thống kê vào hộp thư điện tử [email protected].

Vì tính chất cấp bách của công việc, đề nghị thủ trưởng đơn vị quan tâm, khẩn trương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (kèm 02 mẫu thống kê);
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, P.K
HTC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Hoài Nam

 


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN …………
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Mẫu 1

Sử dụng cho Phòng GD&ĐT

 

THỐNG KÊ NHU CẦU SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC

NĂM HỌC 2022 - 2023

STT

Tên cơ sở giáo dục

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

S học sinh đã có đủ SGK

S học sinh chưa có SGK

S học sinh đã có đủ SGK

S học sinh chưa có SGK

S học sinh đã có đủ SGK

S học sinh chưa có SGK

Số học sinh đã có đủ SGK

S học sinh chưa có SGK

S học sinh đã có đủ SGK

S học sinh chưa có SGK

S học sinh đã có đủ SGK

S học sinh chưa có SGK

Số học sinh đã có đủ SGK

Số học sinh chưa có SGK

S học sinh đã có đủ SGK

Số học sinh chưa có SGK

Số học sinh đã có đủ SGK

S học sinh chưa có SGK

 

Ví dụ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trường Tiểu học A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trường Tiểu học B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trường Tiểu học C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trường THCS A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trường THCS B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trường THCS C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trung tâm GDNN-GDTX ………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………, ngày …… tháng …… năm 2022
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
………………………………………

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG (TRUNG TÂM) ……………

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Mẫu 2

Sử dụng cho đơn vị trực thuộc Sở

 

THỐNG KÊ NHU CẦU SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC

NĂM HỌC 2022 - 2023

STT

Tên cơ sở giáo dục

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Số học sinh đã có đủ SGK

S học sinh chưa có SGK

Số học sinh đã có đủ SGK

S học sinh chưa có SGK

Số học sinh đã có đủ SGK

S học sinh chưa có SGK

Số học sinh đã có đủ SGK

S học sinh chưa có SGK

Số học sinh đã có đủ SGK

S học sinh chưa có SGK

Số học sinh đã có đủ SGK

S học sinh chưa có SGK

Số học sinh đã có đủ SGK

S học sinh chưa có SGK

 

Ví dụ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THPT A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THCS và THPT B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm GDTX ………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………, ngày …… tháng …… năm 2022
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
………………………………………

 

Thuộc tính Công văn 3863/SGDĐT-KHTC

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3863/SGDĐT-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/10/2022
Ngày hiệu lực ...
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 4 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3863/SGDĐT-KHTC 2022 thống kê sách giáo khoa dùng chung Sở Giáo dục Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3863/SGDĐT-KHTC 2022 thống kê sách giáo khoa dùng chung Sở Giáo dục Hồ Chí Minh
        Loại văn bản Công văn
        Số hiệu 3863/SGDĐT-KHTC
        Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
        Người ký Lê Hoài Nam
        Ngày ban hành 13/10/2022
        Ngày hiệu lực ...
        Ngày công báo ...
        Số công báo
        Lĩnh vực Giáo dục
        Tình trạng hiệu lực Không xác định
        Cập nhật 4 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3863/SGDĐT-KHTC 2022 thống kê sách giáo khoa dùng chung Sở Giáo dục Hồ Chí Minh

              • 13/10/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực