Công văn 3855/SGDĐT-KHTC

Nội dung toàn văn Công văn 3855/SGDĐT-KHTC 2022 thu thập dữ liệu thống kê Sở Giáo dục Hồ Chí Minh 2022 2023

Nội dung toàn văn Công văn 3855/SGDĐT-KHTC 2022 thu thập dữ liệu thống kê Sở Giáo dục Hồ Chí Minh 2022 2023


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3855/SGDĐT-KHTC
Về việc thực hiện thu thập dữ liệu thông tin thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2022-2023_Lần 2.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2022

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Hiệu trưởng các trường THPT (công lập và ngoài công lập);
- Giám đốc TT.GDNN-GDTX, TT.GDTX;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Căn cứ Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục;

Căn cứ Công văn số 5041/BGDĐT-CNTT ngày 04/10/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2022-2023;

Căn cứ Quyết định số 645/QĐ-SGDĐT ngày 24/3/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tạm thời quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo của Thành phố Hồ Chí Minh;

Ngày 15/9/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai Công văn số 3353/SGDĐT-KHTC về việc thực hiện thu thập dữ liệu thông tin thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2022-2023;

Tính đến nay, nhiều cơ sở giáo dục chưa cập nhật đầy đủ các thông tin dữ liệu cần thu thập trên Hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo của Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ https://csdl.hcm.edu.vn/ (gọi tắt là CSDL HCM). Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

1. Các cơ sở giáo dục rà soát đảm bảo chất lượng và đầy đủ thông tin, số liệu báo cáo thống kê, khắc phục một số tồn tại của các kỳ báo cáo thống kê trước, lưu ý:

1.1. Kê khai bổ sung ở các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ hồ sơ trường chỉ tiêu “Trường có tổ chức học trực tuyến”, theo khái niệm: Trường học có tổ chức học trực tuyến là trường có hệ thống dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp hoặc thay thế dạy học trực tiếp giúp cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng dạy học và hoàn thành chương trình giáo dục. Học tập trực tuyến (hay còn gọi là elearning/online learning) là phương thức học tập có sử dụng kết nối mạng để phục vụ học tập, lấy tài liệu học, trao đổi giao tiếp giữa người học với nhau và với giáo viên.

1.2. Kê khai đầy đủ các thông tin chỉ tiêu trong hồ sơ trường như: có sử dụng máy tính, internet cho dạy học, có điện, có nguồn nước sạch, có nước uống,...;

1.3. Kê khai đầy đủ thông tin về học sinh: năm sinh, tình trạng lên lớp, lưu ban, bỏ học...; về đội ngũ: năm sinh, trình độ được đào tạo, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm,...

1.4. Kiểm tra, rà soát, đánh giá tính khớp đúng các chỉ tiêu theo mẫu biểu báo cáo thống kê trước khi nộp lên cấp trên (như các thông tin, quy mô trường, quy mô học sinh, quy mô học sinh theo tuổi, số học sinh đi học đúng tuổi, số học sinh lưu ban, bỏ học, số giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn trình độ đào tạo, các chỉ tiêu tỷ lệ theo từng cấp học, số liệu chi ngân sách nhà nước cho giáo dục, ...).

1.5. Đối với các cơ sở giáo dục đã thực hiện kê khai thông tin cho năm học 2022-2023 trước thời điểm ngày 30/9/2022 cần kê khai bổ sung, rà soát lại thông tin theo các yêu cầu nêu trên (từ mục 1.1 đến 1.4.) và nộp lại báo cáo thống kê lên cấp trên.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý rà soát, cập nhật đầy đủ theo yêu cầu tại Mục 1 và chịu trách nhiệm đôn đốc, rà soát, kiểm tra, duyệt dữ liệu báo cáo của các cơ sở giáo dục và nộp báo cáo (báo cáo EMIS) về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 21/10/2022 theo 02 hình thức: bằng văn bản giấy (có chữ ký, đóng dấu của Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo tính pháp lý của số liệu) và qua Hệ thống CSDL HCM. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện quản lý và khai thác, sử dụng CSDL HCM theo quy định hiện hành, giao nhiệm vụ cho các bộ phận có liên quan, cử cán bộ làm đầu mối chịu trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai, đồng thời tổng hợp thông tin cần trao đổi, xử lý về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Lưu ý: Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm lưu bản báo cáo bằng văn bản giấy (có ký tên, đóng dấu, đảm bảo tính pháp lý) của Phòng và của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.

3. Các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở: Khẩn trương rà soát, cập nhật đầy đủ theo yêu cầu tại Mục 1 và nộp báo cáo (báo cáo EMIS, báo cáo cơ sở vật chất) về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 18/10/2022 theo 02 hình thức: bằng văn bản giấy (có chữ ký, đóng dấu đảm bảo tính pháp lý) và qua Hệ thống CSDL HCM.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc xin liên hệ trực tiếp với Ông Lại Đồng Cường, Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo - ĐT: 0967.135.888, địa chỉ Email: [email protected] (Phn chủ đề gửi email gồm: Tên đơn vị + Họ và tên + Số điện thoại liên hệ. Phần nội dung mô tả chi tiết các thắc mắc, đề nghị hỗ trợ).

Lưu ý: Để Hệ thống tạo lập được các báo cáo chính xác các đơn vị phải thực hiện nhập đầy đủ thông tin vào Hệ thống CSDL HCM. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm kiểm tra tính chính xác của các báo cáo, dữ liệu thống kê trước khi gửi lên cấp trên. Báo cáo thống kê gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo phải thống nhất với Bản lưu báo cáo thống kê tại đơn vị và trên Hệ thống CSDL HCM. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có phương án kiểm tra và xử lý nghiêm các đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời các yêu cầu về công tác báo cáo thống kê theo quy định nêu trên.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở GD&ĐT (để báo cáo);
- Phòng, Ban Sở (để phối hợp chỉ đạo);
- TTTT&CTGD (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, KHTC (Cường).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Hoài Nam

 

Thuộc tính Công văn 3855/SGDĐT-KHTC

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3855/SGDĐT-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/10/2022
Ngày hiệu lực ...
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 4 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3855/SGDĐT-KHTC 2022 thu thập dữ liệu thống kê Sở Giáo dục Hồ Chí Minh 2022 2023


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3855/SGDĐT-KHTC 2022 thu thập dữ liệu thống kê Sở Giáo dục Hồ Chí Minh 2022 2023
        Loại văn bản Công văn
        Số hiệu 3855/SGDĐT-KHTC
        Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
        Người ký Lê Hoài Nam
        Ngày ban hành 13/10/2022
        Ngày hiệu lực ...
        Ngày công báo ...
        Số công báo
        Lĩnh vực Giáo dục
        Tình trạng hiệu lực Không xác định
        Cập nhật 4 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3855/SGDĐT-KHTC 2022 thu thập dữ liệu thống kê Sở Giáo dục Hồ Chí Minh 2022 2023

              • 13/10/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực