Công văn 3784/TCT-KK

Nội dung toàn văn Công văn 3784/TCT-KK 2022 giá trị nộp ngân sách bằng tiền

Nội dung toàn văn Công văn 3784/TCT-KK 2022 giá trị nộp ngân sách bằng tiền


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3784/TCT-KK
V/v giá trị nộp ngân sách bằng tiền (M3)

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2022

 

Kính gi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 4949/CTDAN-HKDCN ngày 26/8/2022 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thông báo  nộp tiền vào ngân sách nhà nước từ dự án đầu tư có sử dụng đất liên quan đến khoản phải nộp là giá trị nộp ngân sách bằng tiền (M3) của nhà đầu tư dự án có sử dụng đất khi thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 1 và khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 3 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định phạm vi áp dụng và giải thích từ ngữ trong Luật này về “Thuế”, “Các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu” và “Các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước không do cơ quan quản lý thuế quản lý thu”, trong đó có quy định tại điểm h khoản 2 Điều 3:

2. Các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu bao gồm:

... h) Tiền chậm nộp và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.".

Căn cứ quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP nêu trên liên quan đến đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất:

- Nghị định này không căn cứ quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Điểm k khoản 2 Điều 47 quy định nội dung hồ sơ mời thầu phải có thông tin:

"k) Giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3) được bên mời thầu xác định theo công thức:

m3 = S x ΔG x k, trong đó:

- S là diện tích phần đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của khu đất, quỹ đất dự kiến giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư để thực hiện dự án;

- ΔG là giá trị tăng bình quân sau trúng đấu giá quyền sử dụng đất tính trên một đơn vị diện tích của các khu đất, quỹ đất có cùng mục đích sử dụng đất trong phạm vi địa phương hoặc khu vực có khu đất, quỹ đất thực hiện dự án. Trường hợp tại địa phương thực hiện dự án không có các khu đất, quỹ đất có cùng mục đích sử dụng đất thì tham chiếu cơ sở dữ liệu về đất đai của các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội tương tự;

- k là hệ số điều chỉnh giá trị tăng bình quân sau trúng đấu giá của các khu đất, quỹ đất có tính đến yếu tố tương đng với khu đất, quỹ đất thực hiện dự án và các yếu tố cần thiết khác (nếu có).

Giá trị này được xác định mang tính tương đối, là căn cứ để nhà đầu tư đề xuất nộp ngân sách nhà nước và độc lập với tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhà đầu tư phải nộp theo quy định của pháp luật về đất đai.;

- Điểm a khoản 3 Điều 48 về tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu:

3. Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá về tài chính - thương mại gồm:

a) Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính - thương mại

...- Tiêu chuẩn về hiệu quả đầu tư (M3).

Trong đó:

... + M3 là giá trị nộp ngân sách nhà nước bằng tiền do nhà đầu tư đề xuất trong hồ sơ dự thầu ngoài các nghĩa vụ của nhà đầu tư đối với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.".

- Điểm b khoản 1 Điều 59 quy định nguyên tắc ký kết hợp đồng: "b) Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp xác định theo quy định của pháp luật về đất đai cộng với tiền nộp ngân sách nhà nước của nhà đầu tư trúng thầu đề xuất được công nhận là giá thị trường tại thời điểm giao đất, cho thuê đất trong hợp đồng.";

- Khoản 1 và khoản 2 Điều 60 quy định triển khai thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất:

"1. Sau khi ký kết hợp đồng, bên mời thầu, nhà đầu tư phối hợp với cơ quan chuyên ngành trình cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật về đất đai. Nhà đầu tư nộp giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (M2) và giá trị nộp ngân sách nhà nước bằng tiền (M3) được đề xuất trong hồ sơ dự thầu cho cơ quan quản lý nhà nước có chức năng căn cứ tiến độ thoả thuận tại hợp đồng. Không tính lãi vay đối với chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

2. Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất; xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với nhà đầu tư trúng thầu:

a) Sau khi hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu đất thực hiện dự án, việc giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư áp dụng theo trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất quy định tại khoản 3 Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

b) Cơ quan quản lý đất đai cấp tnh tổ chức xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, báo cáo Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhà đầu tư phải nộp tại thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.".

Căn cứ các quy định nêu trên, thì giá trị nộp ngân sách nhà nước bằng tiền (M3) được đề xuất trong hồ sơ dự thầu:

- Được quy định nộp cho cơ quan nhà nước có chức năng cùng với giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Không phải là tiền sử dụng đất quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất và Luật Quản lý thuế s 38/2019/QH14 do cơ quan thuế quản lý thu (bao gồm các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành có liên quan).

- Không phải là tiền nộp ngân sách nhà nước từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thuộc ngân sách nhà nước và Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 do cơ quan thuế quản lý thu.

- Không phải là khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý thu.

- Bộ Tài chính đã có Công văn số 16280/BTC-KBNN ngày 26/12/2018 về việc hướng dẫn nộp tiền vào ngân sách nhà nước giá trị M3 (bản chụp gi kèm theo), theo đó đề nghị nhà đầu tư nộp tiền vào thu ngân sách nhà nước hạch toán chi tiết Tiểu mục 4549 "Các khoản đóng góp tự nguyện khác" cho đến khi có hướng dẫn mới.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế nghiên cứu trình Ủy ban nhân dân thành phố giao cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh có chức năng thu khoản giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện thu khoản giá trị nộp ngân sách nhà nước bằng tiền (M3) được đề xuất trong hồ sơ dự thầu. Trường hợp có vưng mắc thì Cục Thuế trình Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến với Bộ Kế hoạch và đầu tư để xác định cơ quan quản lý nhà nước có chức năng thu quy định tại khoản 1 Điều 60 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Đà Nng được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Các Vụ/Cục: PC, CST, NSNN, QLCS, KBNN (BTC);
- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Lê Thị Duyên Hải

 

Thuộc tính Công văn 3784/TCT-KK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3784/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/10/2022
Ngày hiệu lực ...
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3784/TCT-KK 2022 giá trị nộp ngân sách bằng tiền


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3784/TCT-KK 2022 giá trị nộp ngân sách bằng tiền
        Loại văn bản Công văn
        Số hiệu 3784/TCT-KK
        Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
        Người ký Lê Thị Duyên Hải
        Ngày ban hành 13/10/2022
        Ngày hiệu lực ...
        Ngày công báo ...
        Số công báo
        Lĩnh vực Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lực Không xác định
        Cập nhật 3 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3784/TCT-KK 2022 giá trị nộp ngân sách bằng tiền

              • 13/10/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực