Công văn 3783/TCT-KK

Nội dung toàn văn Công văn 3783/TCT-KK 2022 hoàn trả tiền thuế nộp thừa và tiền lãi

Nội dung toàn văn Công văn 3783/TCT-KK 2022 hoàn trả tiền thuế nộp thừa và tiền lãi


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3783/TCT-KK
V/v hoàn trả tiền thuế nộp thừa và tiền lãi

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2022

 

Kính gửi: Công ty TNHH Kim Thạch

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 04/KT ngày 10/8/2022 của Công ty TNHH Kim Thạch (mã số thuế: 1400420882; địa chỉ: QL 80, ấp Tân Thuận, xã Tân Thuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp - sau đây gọi là Công ty) về việc hoàn trả tiền thuế nộp thừa và tiền lãi theo Luật Quản lý thuế. Vviệc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14:

- Khoản 2 và khoản 3 Điều 61 về nộp thuế trong thi gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện

2. Trường hợp số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được xác định theo quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định của Tòa án thì người nộp thuế được hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.

Người nộp thuế có quyền yêu cầu cơ quan quản lý thuế trả tiền lãi theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa. Nguồn tiền trả lãi được chi trả từ ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

3. Thủ tục xử lý đối với trường hợp số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được xác định theo quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định của Tòa án được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 60 của Luật này..

- Khoản 5 Điều 60 về xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa: "5. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thẩm quyền, thủ tục xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quy định tại Điều này.".

Căn cứ quy định hoàn nộp thừa tại các Điều từ Điều 41 đến Điều 48 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Căn cứ quy định tại khoản 1 và khoản 9 Điều 17, khoản 1 Điều 22, khoản 4 Điều 23, Điều 44, Điều 60 và Điều 64 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 10/2017/QH14.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Kim Thạch đã nộp đủ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp theo Quyết định số 333/QĐ-CT ngày 26/4/2014 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế (bao gồm cả tiền chậm nộp so với thời hạn quy định trong quyết định xử lý), sau đó được Tòa án phúc thẩm thành phố Hồ Chí Minh có Bản án số 214/2022/HC-PT ngày 28/3/2022 công nhận việc khiếu kiện Quyết định số 333/QĐ-CT nêu trên là đúng thì Công ty và Cục Thuế thực hiện trình tự thủ tục xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp Công ty có văn bản đề nghị Cục Thuế trả tiền lãi tính trên số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa có liên quan thì Cục Thuế căn cứ quy định pháp luật nêu trên và đề nghị của Công ty để thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Kim Thạch được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- C
ác Vụ: PC, CS, TVQT (TCT);
- Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Lê Thị Duyên Hải

 

Thuộc tính Công văn 3783/TCT-KK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3783/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/10/2022
Ngày hiệu lực ...
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3783/TCT-KK 2022 hoàn trả tiền thuế nộp thừa và tiền lãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3783/TCT-KK 2022 hoàn trả tiền thuế nộp thừa và tiền lãi
        Loại văn bản Công văn
        Số hiệu 3783/TCT-KK
        Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
        Người ký Lê Thị Duyên Hải
        Ngày ban hành 13/10/2022
        Ngày hiệu lực ...
        Ngày công báo ...
        Số công báo
        Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lực Không xác định
        Cập nhật 3 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3783/TCT-KK 2022 hoàn trả tiền thuế nộp thừa và tiền lãi

              • 13/10/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực