Công văn 3416/BTP-HTQTCT

Nội dung toàn văn Công văn 3416/BTP-HTQTCT 2022 hạn chế xuất trình giấy tờ xác nhận thông tin cư trú

Nội dung toàn văn Công văn 3416/BTP-HTQTCT 2022 hạn chế xuất trình giấy tờ xác nhận thông tin cư trú


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3416/BTP-HTQTCT
V/v trả lời kiến nghị của công dân

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2022

 

Kính gửi:

Ông/bà Hoang Quy Hoai Nhon
Địa chỉ: 10A hẻm 19E đường Bình Đông, phường 14, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Đơn phản ánh kiến nghị của ông/bà trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia về đề xuất giải pháp hạn chế xuất trình giấy tờ xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

Theo quy định tại tại Khoản 5 Điều 12 của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 6 của Thông tư số 01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến, trường hợp người yêu cầu đăng ký hộ tịch đã có bản sao điện tử giấy tờ hoặc đã có thông tin trong CSDLHTĐT hoặc cung cấp số định danh cá nhân thì không phải gửi kèm theo bản chụp giấy tờ chứng minh nơi cư trú trong hồ sơ đăng ký hộ tịch trực tuyến. Cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm khai thác, sử dụng thông tin kết nối giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử (CSDLHTĐT) và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC).

Thực hiện yêu cầu theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn 1868/BTP-HTQTCT ngày 08/6/2022 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc tái cấu trúc quy trình đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử trực tuyến. Theo Công văn này, Bộ Tư pháp xác định việc nộp, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đăng ký kết hôn trực tuyến (mức độ 3) trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp tỉnh được thực hiện với điều kiện Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh đã hoàn thành việc kết nối, khai thác dữ liệu công dân từ CSDLQGVDC và kết nối, liên thông các dữ liệu hộ tịch với Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp, bảo đảm về tính chính xác, giá trị pháp lý của dữ liệu công dân.

Như vậy, khi triển khai được việc kết nối, khai thác dữ liệu công dân từ CSDLQGVDC thì việc cung cấp, thực hiện các TTHC theo quy định tại Nghị định số 87/2020/NĐ-CP và Thông tư số 01/2022/TT-BTP nêu trên như đề nghị của ông/bà có thể thực hiện được.

Bộ Tư pháp trả lời để ông/bà biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Nguyễn Khánh Ngọc (để báo cáo);
- VPCP (để biết);
- Văn phòng Bộ (để cập nhật trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia);
- PCT Nhâm Ngọc Hiển (để biết);
- Lưu: VT, Cục HTQTCT(TL).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG

CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC
Nguyễn Thanh Hải

 

 

Thuộc tính Công văn 3416/BTP-HTQTCT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3416/BTP-HTQTCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/09/2022
Ngày hiệu lực ...
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 tuần trước
(19/09/2022)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3416/BTP-HTQTCT 2022 hạn chế xuất trình giấy tờ xác nhận thông tin cư trú


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3416/BTP-HTQTCT 2022 hạn chế xuất trình giấy tờ xác nhận thông tin cư trú
        Loại văn bản Công văn
        Số hiệu 3416/BTP-HTQTCT
        Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
        Người ký Nguyễn Thanh Hải
        Ngày ban hành 14/09/2022
        Ngày hiệu lực ...
        Ngày công báo ...
        Số công báo
        Lĩnh vực Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lực Không xác định
        Cập nhật 3 tuần trước
        (19/09/2022)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3416/BTP-HTQTCT 2022 hạn chế xuất trình giấy tờ xác nhận thông tin cư trú

              • 14/09/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực