Công Văn


Công văn 4138/LĐTBXH-TCCB

Nội dung toàn văn Công văn 4138/LĐTBXH-TCCB 2022 khắc phục tình trạng cán bộ công chức chức nghỉ việc
Ngày ban hành: 17/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 6936/VPCP-KSTT

Nội dung toàn văn Công văn 6936/VPCP-KSTT 2022 đôn đốc thực hiện Nghị quyết 131/NQ-CP
Ngày ban hành: 14/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 3863/SGDĐT-KHTC

Nội dung toàn văn Công văn 3863/SGDĐT-KHTC 2022 thống kê sách giáo khoa dùng chung Sở Giáo dục Hồ Chí Minh
Ngày ban hành: 13/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 3855/SGDĐT-KHTC

Nội dung toàn văn Công văn 3855/SGDĐT-KHTC 2022 thu thập dữ liệu thống kê Sở Giáo dục Hồ Chí Minh 2022 2023
Ngày ban hành: 13/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 3786/TCT-KK

Nội dung toàn văn Công văn 3786/TCT-KK 2022 V1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất 2021
Ngày ban hành: 13/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 3784/TCT-KK

Nội dung toàn văn Công văn 3784/TCT-KK 2022 giá trị nộp ngân sách bằng tiền
Ngày ban hành: 13/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 3783/TCT-KK

Nội dung toàn văn Công văn 3783/TCT-KK 2022 hoàn trả tiền thuế nộp thừa và tiền lãi
Ngày ban hành: 13/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 49535/CTHN-TTHT

Nội dung toàn văn Công văn 49535/CTHN-TTHT 2022 kê khai đối với hóa đơn điều chỉnh thay thế Cục Thuế Hà Nội
Ngày ban hành: 13/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 3814/SGDĐT-VP

Nội dung toàn văn Công văn 3814/SGDĐT-VP 2022 nhiệm vụ chuyển đổi số giáo dục Sở Giáo dục Hồ Chí Minh
Ngày ban hành: 12/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 7286/BKHĐT-TH

Nội dung toàn văn Công văn 7286/BKHĐT-TH 2022 phân bổ kế hoạch đầu tư vốn Chương trình phục hồi kinh tế xã hội
Ngày ban hành: 12/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 4276/TCHQ-CNTT

Nội dung toàn văn Công văn 4276/TCHQ-CNTT 2022 triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số
Ngày ban hành: 12/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 4272/TCHQ-TXNK

Nội dung toàn văn Công văn 4272/TCHQ-TXNK 2022 triển khai hình thức nộp thuế trung gian thanh toán
Ngày ban hành: 12/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 3812/SGDĐT-KTKĐ

Nội dung toàn văn Công văn 3812/SGDĐT-KTKĐ 2022 tư vấn tuyển sinh lớp 10 Sở Giáo dục Hồ Chí Minh 2023 2024
Ngày ban hành: 12/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 49303/CTHN-TTHT

Nội dung toàn văn Công văn 49303/CTHN-TTHT 2022 khấu trừ thuế đầu vào tuyển dụng lao động Cục Thuế Hà Nội
Ngày ban hành: 12/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 1727/UBDT-HTQT

Nội dung toàn văn Công văn 1727/UBDT-HTQT 2022 báo cáo thực hiện Quyết định 2152/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 12/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 6791/VPCP-ĐMDN

Nội dung toàn văn Công văn 6791/VPCP-ĐMDN 2022 báo cáo thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP tháng 8
Ngày ban hành: 11/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 3796/SGDĐT-CTTT

Nội dung toàn văn Công văn 3796/SGDĐT-CTTT 2022 quản lý công trình vệ sinh cơ sở giáo dục Sở Giáo dục Hồ Chí Minh
Ngày ban hành: 11/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 1011/LĐLĐ-CSPL

Nội dung toàn văn Công văn 1011/LĐLĐ-CSPL 2022 tổ chức Hội nghị cán bộ lao động Liên đoàn Lao động Hồ Chí Minh
Ngày ban hành: 11/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 3367/UBND-KTTH

Nội dung toàn văn Công văn 3367/UBND-KTTH 2022 quản lý tài sản thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ Hà Nội
Ngày ban hành: 11/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 6253/BCT-TTTN

Nội dung toàn văn Công văn 6253/BCT-TTTN 2022 điều hành kinh doanh xăng dầu
Ngày ban hành: 11/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định