Công Văn


Công văn 4617/BGDĐT-GDCTHSSV

Nội dung toàn văn Công văn 4617/BGDĐT-GDCTHSSV 2022 nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên
Ngày ban hành: 19/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 5032/BYT-TCCB

Nội dung toàn văn Công văn 5032/BYT-TCCB 2022 hướng dẫn thực hiện Thông tư 03/2022/TT-BYT
Ngày ban hành: 15/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 9082/QLD-KD

Nội dung toàn văn Công văn 9082/QLD-KD 2022 đảm bảo cung ứng các thuốc thiết yếu cho điều trị
Ngày ban hành: 15/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 920/LĐLĐ-TG

Nội dung toàn văn Công văn 920/LĐLĐ-TG 2022 đẩy mạnh phòng chống Covid19 Liên đoàn Lao động Hồ Chí Minh
Ngày ban hành: 15/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 6089/VPCP-CN

Nội dung toàn văn Công văn 6089/VPCP-CN 2022 Đề án quản lý sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia
Ngày ban hành: 15/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 6523/BKHĐT-TH

Nội dung toàn văn Kế hoạch 6523/BKHĐT-TH 2022 tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP tháng 09
Ngày ban hành: 14/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 6522/BKHĐT-TH

Nội dung toàn văn Công văn 6522/BKHĐT-TH 2022 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP
Ngày ban hành: 14/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 3805/TCHQ-TXNK

Nội dung toàn văn Công văn 3805/TCHQ-TXNK 2022 xử lý thuế doanh nghiệp chế xuất gia công
Ngày ban hành: 14/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 3331/SGDĐT-GDTXCNĐH

Nội dung toàn văn Công văn 3331/SGDĐT-GDTXCNĐH 2022 nhiệm vụ năm học 2022 2023 Sở Giáo dục Hồ Chí Minh
Ngày ban hành: 14/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 3804/TCHQ-GSQL

Nội dung toàn văn Công văn 3804/TCHQ-GSQL 2022 hướng dẫn thực hiện Nghị định 35/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành: 14/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 3416/BTP-HTQTCT

Nội dung toàn văn Công văn 3416/BTP-HTQTCT 2022 hạn chế xuất trình giấy tờ xác nhận thông tin cư trú
Ngày ban hành: 14/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 4644/BTTTT-CĐSQG

Nội dung toàn văn Công văn 4644/BTTTT-CĐSQG 2022 triển khai Quyết định 505/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 13/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 6051/VPCP-NN

Nội dung toàn văn Công văn 6051/VPCP-NN 2022 tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác và hợp tác xã
Ngày ban hành: 13/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 6007/VPCP-ĐMDN

Nội dung toàn văn Công văn 6007/VPCP-ĐMDN 2022 báo cáo thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP tháng 7
Ngày ban hành: 13/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 3279/SGDĐT-TTr

Nội dung toàn văn Công văn 3279/SGDĐT-TTr 2022 hướng dẫn kiểm tra năm học 2022 2023 Sở Giáo dục Hồ Chí Minh
Ngày ban hành: 13/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 2417/HQTPHCM-GSQL

Nội dung toàn văn Công văn 2417/HQTPHCM-GSQL 2022 hướng dẫn thủ tục hải quan Cục Hải quan Hồ Chí Minh
Ngày ban hành: 13/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 9049/BTC-CST

Nội dung toàn văn Công văn 9049/BTC-CST 2022 độ rời rạc của linh kiện ô tô nhập khẩu
Ngày ban hành: 12/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 9045/BTC-TCHQ

Nội dung toàn văn Công văn 9045/BTC-TCHQ 2022 vướng mắc thực hiện Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT
Ngày ban hành: 12/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 5404/BCT-TTTN

Nội dung toàn văn Công văn 5404/BCT-TTTN 2022 điều hành kinh doanh xăng dầu
Ngày ban hành: 12/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 903/LĐLĐ-TG

Nội dung toàn văn Công văn 903/LĐLĐ-TG 2022 ngăn chặn tín dụng đen lao động Liên đoàn Lao động Hồ Chí Minh
Ngày ban hành: 12/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định