Chính sách mới

Học sinh đi học trở lại thế nào sau khi phân cấp độ dịch?

Bộ Giáo dục Đào tạo đã có văn bản đề nghị các địa phương căn cứ vào đánh giá, phân loại xác định cấp độ dịch ở từng địa bàn phường/xã,...