Trang chủ

Quyết định 1259/QĐ-TTg

Nội dung toàn văn Quyết định 1259/QĐ-TTg 2022 biên chế công chức cơ quan tổ chức hành chính thuộc Chính phủ
Ngày ban hành: 18/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công điện 964/CĐ-TTg

Nội dung toàn văn Công điện 964/CĐ-TTg 2022 tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung bộ
Ngày ban hành: 17/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quyết định 3513/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 3513/QĐ-UBND 2022 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất Bỉm Sơn Thanh Hóa
Ngày ban hành: 17/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Chỉ thị 19/CT-TTg

Nội dung toàn văn Chỉ thị 19/CT-TTg 2022 đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công thực hiện Chương trình quốc gia
Ngày ban hành: 17/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quyết định 1255/QĐ-TTg

Nội dung toàn văn Quyết định 1255/QĐ-TTg 2022 chấp thuận chủ trương đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Thạnh
Ngày ban hành: 17/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công điện 10/CĐ-BKHĐT

Nội dung toàn văn Công điện 10/CĐ-BKHĐT 2022 hoàn thiện thủ tục đầu tư phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
Ngày ban hành: 17/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quyết định 638/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 638/QĐ-UBND 2022 Kế hoạch quan trắc giám sát môi trường nuôi trồng thủy sản Gia Lai
Ngày ban hành: 15/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quyết định 1639/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1639/QĐ-UBND 2022 thủ tục hành chính Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp Lạng Sơn
Ngày ban hành: 15/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quyết định 1026/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1026/QĐ-UBND 2022 Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh Bắc Giang
Ngày ban hành: 15/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quyết định 50/2022/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 50/2022/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn Thanh Hóa
Ngày ban hành: 14/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 4138/LĐTBXH-TCCB

Nội dung toàn văn Công văn 4138/LĐTBXH-TCCB 2022 khắc phục tình trạng cán bộ công chức chức nghỉ việc
Ngày ban hành: 17/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 6936/VPCP-KSTT

Nội dung toàn văn Công văn 6936/VPCP-KSTT 2022 đôn đốc thực hiện Nghị quyết 131/NQ-CP
Ngày ban hành: 14/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 3863/SGDĐT-KHTC

Nội dung toàn văn Công văn 3863/SGDĐT-KHTC 2022 thống kê sách giáo khoa dùng chung Sở Giáo dục Hồ Chí Minh
Ngày ban hành: 13/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 3855/SGDĐT-KHTC

Nội dung toàn văn Công văn 3855/SGDĐT-KHTC 2022 thu thập dữ liệu thống kê Sở Giáo dục Hồ Chí Minh 2022 2023
Ngày ban hành: 13/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 3786/TCT-KK

Nội dung toàn văn Công văn 3786/TCT-KK 2022 V1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất 2021
Ngày ban hành: 13/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 3784/TCT-KK

Nội dung toàn văn Công văn 3784/TCT-KK 2022 giá trị nộp ngân sách bằng tiền
Ngày ban hành: 13/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 3783/TCT-KK

Nội dung toàn văn Công văn 3783/TCT-KK 2022 hoàn trả tiền thuế nộp thừa và tiền lãi
Ngày ban hành: 13/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 49535/CTHN-TTHT

Nội dung toàn văn Công văn 49535/CTHN-TTHT 2022 kê khai đối với hóa đơn điều chỉnh thay thế Cục Thuế Hà Nội
Ngày ban hành: 13/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 3814/SGDĐT-VP

Nội dung toàn văn Công văn 3814/SGDĐT-VP 2022 nhiệm vụ chuyển đổi số giáo dục Sở Giáo dục Hồ Chí Minh
Ngày ban hành: 12/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 7286/BKHĐT-TH

Nội dung toàn văn Công văn 7286/BKHĐT-TH 2022 phân bổ kế hoạch đầu tư vốn Chương trình phục hồi kinh tế xã hội
Ngày ban hành: 12/10/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quy chuẩn QCVN01:2022/BQP

Nội dung toàn văn Quy chuẩn QCVN01:2022/BQP
Ngày ban hành: 30/08/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quyết định 2099/QĐ-BYT

Nội dung toàn văn Quyết định 2099/QĐ-BYT 2022 chẩn đoán điều trị và phòng bệnh đậu mùa khỉ ở người
Ngày ban hành: 29/07/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Thông tư 09/2022/TT-BKHCN

Nội dung toàn văn Thông tư 09/2022/TT-BKHCN định mức thẩm định quy hoạch phát triển năng lượng nguyên tử
Ngày ban hành: 28/07/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Thông tư 04/2022/TT-BVHTTDL

Nội dung toàn văn Thông tư 04/2022/TT-BVHTTDL chức năng nhiệm vụ Trung tâm Thi đấu thể thao tỉnh thành phố
Ngày ban hành: 28/07/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Thông tư 46/2022/TT-BTC

Nội dung toàn văn Thông tư 46/2022/TT-BTC quản lý kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách thực hiện giảm nghèo
Ngày ban hành: 28/07/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quyết định 193/QĐ-TANDTC

Nội dung toàn văn Quyết định 193/QĐ-TANDTC 2022 chế độ quản lý hồ sơ vụ án và lưu trữ trong hệ thống Tòa án
Ngày ban hành: 28/07/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Thông tư 11/2022/TT-BGDĐT

Nội dung toàn văn Thông tư 11/2022/TT-BGDĐT liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ
Ngày ban hành: 26/07/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quyết định 2832/QĐ-BNN-TCLN

Nội dung toàn văn Quyết định 2832/QĐ-BNN-TCLN 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lâm nghiệp
Ngày ban hành: 26/07/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quy chuẩn QCVN71:2022/BTNMT

Nội dung toàn văn Quy chuẩn QCVN71:2022/BTNMT
Ngày ban hành: 30/06/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quy chuẩn QCVN70:2022/BTNMT

Nội dung toàn văn Quy chuẩn QCVN70:2022/BTNMT
Ngày ban hành: 30/06/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định