Trang chủ

Quyết định 1014/QĐ-UBND-HC

Nội dung toàn văn Quyết định 1014/QĐ-UBND-HC 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp Đồng Tháp
Ngày ban hành: 16/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Nghị định 65/2022/NĐ-CP

Nội dung toàn văn Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp
Ngày ban hành: 16/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quyết định 2239/QĐ-BVHTTDL

Nội dung toàn văn Quyết định 2239/QĐ-BVHTTDL 2022 Hỗ trợ bảo tồn phát huy văn hóa phi vật thể dân tộc thiểu số
Ngày ban hành: 16/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Chỉ thị 15/CT-TTg

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/CT-TTg 2022 giải pháp trọng tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát
Ngày ban hành: 16/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Nghị quyết 124/NQ-CP

Nội dung toàn văn Nghị quyết 124/NQ-CP 2022 nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công
Ngày ban hành: 15/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quyết định 1085/QĐ-TTg

Nội dung toàn văn Quyết định 1085/QĐ-TTg 2022 rà soát thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước
Ngày ban hành: 15/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quyết định 34/2022/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2022/QĐ-UBND Quy chế quản lý viện trợ không hoàn lại nước ngoài Bắc Giang
Ngày ban hành: 15/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quyết định 1887/QĐ-BTC

Nội dung toàn văn Quyết định 1887/QĐ-BTC 2022 bổ sung tiêu chuẩn sử dụng máy móc thiết bị của hệ thống Thuế
Ngày ban hành: 15/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Văn bản khác 6007/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 6007/KH-UBND 2022 đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh Quảng Nam
Ngày ban hành: 15/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quyết định 2976/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 2976/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính việc làm Sở Lao động Bình Định
Ngày ban hành: 15/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 4617/BGDĐT-GDCTHSSV

Nội dung toàn văn Công văn 4617/BGDĐT-GDCTHSSV 2022 nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên
Ngày ban hành: 19/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 5032/BYT-TCCB

Nội dung toàn văn Công văn 5032/BYT-TCCB 2022 hướng dẫn thực hiện Thông tư 03/2022/TT-BYT
Ngày ban hành: 15/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 9082/QLD-KD

Nội dung toàn văn Công văn 9082/QLD-KD 2022 đảm bảo cung ứng các thuốc thiết yếu cho điều trị
Ngày ban hành: 15/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 920/LĐLĐ-TG

Nội dung toàn văn Công văn 920/LĐLĐ-TG 2022 đẩy mạnh phòng chống Covid19 Liên đoàn Lao động Hồ Chí Minh
Ngày ban hành: 15/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 6089/VPCP-CN

Nội dung toàn văn Công văn 6089/VPCP-CN 2022 Đề án quản lý sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia
Ngày ban hành: 15/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 6523/BKHĐT-TH

Nội dung toàn văn Kế hoạch 6523/BKHĐT-TH 2022 tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP tháng 09
Ngày ban hành: 14/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 3805/TCHQ-TXNK

Nội dung toàn văn Công văn 3805/TCHQ-TXNK 2022 xử lý thuế doanh nghiệp chế xuất gia công
Ngày ban hành: 14/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 3331/SGDĐT-GDTXCNĐH

Nội dung toàn văn Công văn 3331/SGDĐT-GDTXCNĐH 2022 nhiệm vụ năm học 2022 2023 Sở Giáo dục Hồ Chí Minh
Ngày ban hành: 14/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 3804/TCHQ-GSQL

Nội dung toàn văn Công văn 3804/TCHQ-GSQL 2022 hướng dẫn thực hiện Nghị định 35/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành: 14/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Công văn 3416/BTP-HTQTCT

Nội dung toàn văn Công văn 3416/BTP-HTQTCT 2022 hạn chế xuất trình giấy tờ xác nhận thông tin cư trú
Ngày ban hành: 14/09/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quy chuẩn QCVN01:2022/BQP

Nội dung toàn văn Quy chuẩn QCVN01:2022/BQP
Ngày ban hành: 30/08/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quyết định 2099/QĐ-BYT

Nội dung toàn văn Quyết định 2099/QĐ-BYT 2022 chẩn đoán điều trị và phòng bệnh đậu mùa khỉ ở người
Ngày ban hành: 29/07/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Thông tư 09/2022/TT-BKHCN

Nội dung toàn văn Thông tư 09/2022/TT-BKHCN định mức thẩm định quy hoạch phát triển năng lượng nguyên tử
Ngày ban hành: 28/07/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Thông tư 04/2022/TT-BVHTTDL

Nội dung toàn văn Thông tư 04/2022/TT-BVHTTDL chức năng nhiệm vụ Trung tâm Thi đấu thể thao tỉnh thành phố
Ngày ban hành: 28/07/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Thông tư 46/2022/TT-BTC

Nội dung toàn văn Thông tư 46/2022/TT-BTC quản lý kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách thực hiện giảm nghèo
Ngày ban hành: 28/07/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quyết định 193/QĐ-TANDTC

Nội dung toàn văn Quyết định 193/QĐ-TANDTC 2022 chế độ quản lý hồ sơ vụ án và lưu trữ trong hệ thống Tòa án
Ngày ban hành: 28/07/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Thông tư 11/2022/TT-BGDĐT

Nội dung toàn văn Thông tư 11/2022/TT-BGDĐT liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ
Ngày ban hành: 26/07/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quyết định 2832/QĐ-BNN-TCLN

Nội dung toàn văn Quyết định 2832/QĐ-BNN-TCLN 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lâm nghiệp
Ngày ban hành: 26/07/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quy chuẩn QCVN89:2015/BGTVT/SĐ1:2022

Nội dung toàn văn Quy chuẩn QCVN89:2015/BGTVT/SĐ1:2022
Ngày ban hành: 30/06/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định

Quy chuẩn QCVN71:2022/BTNMT

Nội dung toàn văn Quy chuẩn QCVN71:2022/BTNMT
Ngày ban hành: 30/06/2022
Ngày hiệu lực: ...
Tình trạng hiệu lực: Không xác định